Home

Verordening (EG) nr. 2317/97 van de Commissie van 21 november 1997 betreffende de landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 2317/97 van de Commissie van 21 november 1997 betreffende de landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 2317/97 van de Commissie van 21 november 1997 betreffende de landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 321 van 22/11/1997 blz. 0019 - 0025


VERORDENING (EG) Nr. 2317/97 VAN DE COMMISSIE van 21 november 1997 betreffende de landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad van 22 mei 1995 betreffende de statistieken van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 476/97 (2), inzonderheid op artikel 21, lid 1,

Overwegende dat de instelling van de landennomenclatuur volgens artikel 9 van deze verordening tot de bevoegdheden van de Commissie behoort;

Overwegende dat de per 1 januari 1997 geldende versie is opgenomen in de bijlage van Verordening (EG) nr. 895/97 van de Commissie van 20 mei 1997 betreffende de landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (3); dat vanaf 1 januari 1998 rekening moet worden gehouden met de naamsverandering van de Republiek Zaïre;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de statistiek van het goederenverkeer met derde landen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten is opgenomen in de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 1997.

Voor de Commissie

Yves-Thibault DE SILGUY

Lid van de Commissie

(1) PB L 118 van 25. 5. 1995, blz. 10.

(2) PB L 75 van 15. 3. 1997, blz. 1.

(3) PB L 128 van 21. 5. 1997, blz. 1.

BIJLAGE

LANDENNOMENCLATUUR VOOR DE STATISTIEKEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE GEMEENSCHAP EN VAN DE HANDEL TUSSEN DE LIDSTATEN (Geldig met ingang van 1 januari 1998)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>