Home

Verordening (EG) nr. 2469/97 van de Commissie van 11 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1964/82 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning voor bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees zonder been, Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties en Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

Verordening (EG) nr. 2469/97 van de Commissie van 11 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1964/82 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning voor bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees zonder been, Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties en Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

Verordening (EG) nr. 2469/97 van de Commissie van 11 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1964/82 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning voor bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees zonder been, Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties en Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

Publicatieblad Nr. L 341 van 12/12/1997 blz. 0008 - 0020


VERORDENING (EG) Nr. 2469/97 VAN DE COMMISSIE van 11 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1964/82 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning voor bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees zonder been, Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties en Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2321/97 (2), en met name op artikel 13, lid 12,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1964/82 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3169/87 (4), de voorwaarden zijn vastgesteld voor de toekenning van bijzondere uitvoerrestituties voor bepaalde kwaliteiten rundvlees, zonder been, van achtervoeten van volwassen mannelijke runderen;

Overwegende dat het met het oog op de tenuitvoerlegging van de in het kader van de Uruguay-ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw dienstig is dat een regeling beschikbaar komt in het kader waarvan de restituties nauwkeuriger kunnen worden afgestemd op de bij voorrang naar derde landen uit te voeren producten van de sector rundvlees; dat dit kan worden bereikt door de invoering van een bijzondere restitutie voor deelstukken zonder been, afkomstig van voorvoeten van volwassen mannelijke runderen; dat derhalve de huidige regeling van Verordening (EEG) nr. 1964/82 tot deze deelstukken moet worden uitgebreid;

Overwegende dat het in acht te nemen minimumgehalte aan mager vlees voortaan geldt voor het gemiddelde van alle deelstukken zonder been samen; dat dit minimumgehalte derhalve bepaald moet worden op 55 %;

Overwegende dat de opgedane ervaring leert dat een aantal technische aanpassingen noodzakelijk zijn, en dat met name het maximumaantal ribben van de achtervoet van 9 tot 8 verminderd moet worden en dat de marktdeelnemers de mogelijkheid moet worden gelaten de haas van deze achtervoeten op de markt van de Gemeenschap af te zetten;

Overwegende dat de in artikel 7, lid 1, vastgestelde afwijkende voorschriften niet meer worden toegepast in de lidstaten; dat deze derhalve geschrapt moeten worden;

Overwegende dat de Commissie sedert de inwerkingtreding van de in het kader van de Uruguay-ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw door middel van uitvoercertificaten kan toezien op de ontwikkeling van de hoeveelheden waarvoor een bijzondere restitutie wordt toegekend; dat derhalve de in artikel 9 bedoelde mededelingen van de lidstaten afgeschaft kunnen worden;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 798/80 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 471/87 (6), en Verordening (EEG) nr. 2730/79 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1180/87 (8), zijn ingetrokken bij Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschapplijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 815/97 (10); dat de verwijzingen in de onderhavige verordening derhalve moeten worden aangepast;

Overwegende dat de invoering van een bijzondere restitutie voor uitgebeend vlees van voorvoeten van volwassen mannelijke runderen een aanpassing van de restitutienomenclatuur en van de voor een restitutie in aanmerking komende categorieën rundvlees noodzakelijk maakt; dat sector 5 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2333/97 (12), en bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2284/97 (14), derhalve moeten worden vervangen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor beheer van rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1964/82 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

Afzonderlijk verpakte delen, zonder been, met een magervleesaandeel van minstens 55 %, afkomstig van verse of gekoelde voor- en achtervoeten van volwassen mannelijke runderen komen onder de in deze verordening vastgestelde voorwaarden in aanmerking voor bijzondere uitvoerrestituties.

In de zin van deze verordening gelden als:

- voorvoeten: voorspannen, zoals gedefinieerd in aanvullende aantekeningen 1.A, onder d) en e), van hoofdstuk 2 van de gecombineerde nomenclatuur, recht afgesneden of pistolasnit;

- achtervoeten: achterspannen of achtervoeten, zoals gedefinieerd in aanvullende aantekeningen 1.A, onder f) en g), van hoofdstuk 2 van de gecombineerde nomenclatuur, met ten hoogste acht ribben of acht paar ribben, recht afgesneden of pistolasnit.".

2. Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

"1. De handelaar dient bij de door de lidstaten aangewezen bevoegde instanties een verklaring in waarbij hij het voornemen te kennen geeft de in artikel 1 bedoelde voor- of achtervoeten met inachtneming van de in deze verordening gestelde voorwaarden uit te benen en, onverminderd het bepaalde in artikel 6, de totale hoeveelheid delen zonder been, elk afzonderlijk verpakt, uit te voeren. Bovendien moet het magervleesgehalte van al deze delen zonder been samen gemiddeld minstens 55 % bedragen.".

3. In artikel 2, lid 3 en artikel 4, lid 2, wordt het woord "achtervoeten" vervangen door "voor- of achtervoeten".

4. Artikel 4, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Na het uitbenen wordt of worden door de handelaar een of meer attesten voor uitgebeend vlees, waarvan het model is opgenomen in de bijlagen I en II en waarin in vak 7 het nummer van het in artikel 2, lid 2, bedoelde attest is vermeld, ter visering voorgelegd aan de bevoegde instantie.".

5. Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

1. De douaneformaliteiten voor uitvoer uit de Gemeenschap voor leveranties als bedoeld in artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (*) of om de producten onder de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 bedoelde regeling te plaatsen, moeten worden vervuld in de lidstaat waar de in artikel 2 bedoelde verklaring is aanvaard.

2. De douaneautoriteit vermeldt in vak 11 van het attest voor uitgebeend vlees het nummer en de datum van de in artikel 3, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde verklaringen.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de regeling van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80, vermeldt de douaneautoriteit het nummer en de datum van de in artikel 25, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde betalingsaangiften.

Zonodig, worden deze gegevens op de achterzijde van het attest vermeld en door de douaneautoriteit gewaarmerkt.

3. Na het vervullen van de douaneformaliteiten voor de totale in het attest voor uitgebeend vlees vermelde hoeveelheid deelstukken die door het uitbenen is verkregen, wordt dit attest langs administratieve weg toegezonden aan de instantie waaraan de betaling van de uitvoerrestituties is opgedragen.

(*) PB L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1.".

6. Voetnoot (1) wordt geschrapt.

7. Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

1. Onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3665/87 en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, wordt de bijzondere restitutie, behalve in geval van overmacht, uitsluitend betaald, voorzover de totale hoeveelheid deelstukken die verkregen is door het uitbenen onder de bovengenoemde controle, is uitgevoerd.

2. De handelaar mag echter de haas met of zonder ketting, de beenderen, pezen, kraakbeen, stukken vet en andere afsnijdsels die bij het uitbenen zijn verkregen in de Gemeenschap op de markt brengen. Wanneer hij de haas in de Gemeenschap op de markt wil brengen, moet hij dat vermelden in de in artikel 2, lid 1, bedoelde verklaring. Bovendien moet in vak 4 van de attesten voor uitgebeend vlees van achtervoeten de vermelding "Zonder haas" worden aangebracht.".

8. In artikel 7 worden lid 1 en het eerste streepje van lid 2 geschrapt. Lid 2 wordt lid 1.

9. Aan artikel 8 wordt de onderstaande alinea toegevoegd:

"Voor- en achtvoeten mogen niet tegelijkertijd in hetzelfde lokaal worden uitgebeend.".

10. Artikel 9 wordt geschrapt.

11. De bijlage bij de verordening wordt vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Sector 5 in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 wordt vervangen door bijlage III bij deze verordening.

Artikel 3

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1445/95 wordt vervangen door bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 19 januari 1998.

Zij is van toepassing voor transacties waarvoor een in artikel 3, lid 1, of artikel 25, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3665/87 bedoelde aangifte aanvaard is, die vergezeld gaat van een uitvoercertificaat dat op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening is afgegeven.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 december 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB L 322 van 25. 11. 1997, blz. 25.

(3) PB L 212 van 21. 7. 1982, blz. 48.

(4) PB L 301 van 24. 10. 1987, blz. 21.

(5) PB L 87 van 1. 4. 1980, blz. 42.

(6) PB L 48 van 17. 2. 1987, blz. 10.

(7) PB L 317 van 12. 12. 1979, blz. 1.

(8) PB L 193 van 30. 4. 1987, blz. 27.

(9) PB L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1.

(10) PB L 116 van 6. 5. 1997, blz. 22.

(11) PB L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1.

(12) PB L 323 van 26. 11. 1997, blz. 25.

(13) PB L 143 van 27. 6. 1995, blz. 35.

(14) PB L 314 van 18. 11. 1997, blz. 17.

BIJLAGE I

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE II

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE IV

"BIJLAGE III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>