Home

Verordening (EG) Nr. 2574/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 1998 (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) Nr. 2574/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 1998 (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) Nr. 2574/97 van de Commissie van 15 december 1997 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 1998 (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 350 van 20/12/1997 blz. 0055 - 0056


VERORDENING (EG) Nr. 2574/97 VAN DE COMMISSIE van 15 december 1997 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 1998 (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3901/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van steun voor verkoopuitstel van bepaalde visserijproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1337/95 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat de steun voor verkoopuitstel voor de producentenorganisaties een voldoende stimulans moet vormen om de afzet van de uit de markt genomen producten uit te stellen en hun vernietiging te voorkomen;

Overwegende dat het bedrag van de steun voor verkoopuitstel zodanig moet worden vastgesteld dat het evenwicht op de markt van de betrokken producten niet wordt verstoord;

Overwegende dat het dienstig is om, op basis van de gegevens inzake de in de Gemeenschap geconstateerde technische en financiële kosten van maatregelen hiervoor nodig, voor het visseizoen 1998, het bedrag van de steun voor verkoopuitstel vast te stellen als aangegeven in de bijlage;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het visseizoen 1998 wordt het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad (3) vermelde producten vastgesteld als aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 1997.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB L 392 van 31. 12. 1992, blz. 29.

(2) PB L 129 van 14. 6. 1995, blz. 5.

(3) PB L 388 van 31. 12. 1992, blz. 1.

BIJLAGE

1. Bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de producten in bijlage I, onder A en D, en voor tong (Solea spp.) van bijlage I, onder E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor de overige producten in bijlage I, onder E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92

>RUIMTE VOOR DE TABEL>