Home

98/65/EG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1997 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Newcastle disease in Denemarken (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek

98/65/EG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1997 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Newcastle disease in Denemarken (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek

98/65/EG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1997 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Newcastle disease in Denemarken (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek

Publicatieblad Nr. L 016 van 21/01/1998 blz. 0048 - 0048


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 december 1997 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Newcastle disease in Denemarken (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek (98/65/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2,

Overwegende dat zich in 1996 in Denemarken uitbraken van Newcastle disease hebben voorgedaan; dat deze ziekte een ernstige bedreiging vormt voor het pluimvee in de Gemeenschap en dat de Gemeenschap, om deze ziekte zo snel mogelijk te helpen uitroeien, een vergoeding kan geven voor de geleden verliezen;

Overwegende dat de Deense autoriteiten, zodra de aanwezigheid van Newcastle disease officieel was bevestigd, passende maatregelen hebben getroffen, waaronder die welke zijn vermeld in artikel 3, lid 2, van Beschikking 90/424/EEG van de Raad; dat de Deense autoriteiten deze maatregelen heeft gemeld;

Overwegende dat aan de voorwaarden voor de verlening van financiële bijstand door de Gemeenschap is voldaan;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap kan Denemarken financiële bijstand verlenen voor maatregelen in verband met de uitbraken van Newcastle disease in 1996. De financiële bijdrage van de Gemeenschap bedraagt:

- 50 % van de kosten die Denemarken heeft gemaakt om de eigenaars te vergoeden voor het slachten en/of het destrueren van pluimvee of pluimveeproducten,

- 50 % van de kosten die Denemarken heeft gemaakt voor het reinigen en ontsmetten van bedrijven en materieel,

- 50 % van de kosten die Denemarken heeft gemaakt om de eigenaars te vergoeden voor de destructie van verontreinigd diervoeder en verontreinigd materieel.

Artikel 2

De Gemeenschap betaalt haar financiële bijdrage nadat de bewijsstukken zijn overgelegd en op voorwaarde dat de communautaire veterinairrechtelijke wetgeving in acht is genomen.

Artikel 3

Denemarken moet uiterlijk zes maanden na de kennisgeving van deze beschikking de in artikel 2 bedoelde bewijsstukken overleggen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken.

Gedaan te Brussel, 9 december 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18. 8. 1990, blz. 19.

(2) PB L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31.