Home

98/87/EG: Beschikking van de Commissie van 15 januari 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/252/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie (Voor de EER relevante tekst)

98/87/EG: Beschikking van de Commissie van 15 januari 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/252/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie (Voor de EER relevante tekst)

98/87/EG: Beschikking van de Commissie van 15 januari 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/252/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 017 van 22/01/1998 blz. 0028 - 0030


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 januari 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/252/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie (Voor de EER relevante tekst) (98/87/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 97/34/EG (2), en met name op artikel 2, lid 4,

Overwegende dat bij Beschikking 95/340/EG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/584/EG (4), een lijst is vastgesteld van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van melk en zuivelproducten toestaan;

Overwegende dat, voor de op bovengenoemde lijst vermelde landen, de gezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van melk en zuivelproducten zijn vastgesteld bij Beschikking 95/343/EG van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 97/115/EG (6);

Overwegende dat bij Beschikking 97/252/EG van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/71/EG (8), de voorlopige lijsten zijn vastgesteld van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie toestaan;

Overwegende dat de Commissie van Letland, Litouwen, Singapore en Turkije een lijst van inrichtingen heeft ontvangen en garanties heeft gekregen dat deze inrichtingen aan de gezondheidsvoorschriften van de Gemeenschap beantwoorden en dat hun uitvoer naar de Europese Gemeenschap kan worden geschorst zodra deze garanties niet meer worden nagekomen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 97/252/EG wordt, wat betreft Letland, Litouwen, Singapore en Turkije, aangevuld met de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 januari 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 243 van 11. 10. 1995, blz. 17.

(2) PB L 13 van 16. 1. 1997, blz. 33.

(3) PB L 200 van 24. 8. 1995, blz. 38.

(4) PB L 255 van 9. 10. 1996, blz. 20.

(5) PB L 200 van 24. 8. 1995, blz. 52.

(6) PB L 42 van 13. 2. 1997, blz. 16.

(7) PB L 101 van 18. 4. 1997, blz. 46.

(8) PB L 11 van 17. 1. 1998, blz. 39.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

País: LETONIA / Land: LETLAND / Land: LETTLAND / ×þñá: ËÅÔÏÍÉÁ / Country: LATVIA / Pays: LETTONIE / Paese: LETTONIA / Land: LETLAND / País: LETÓNIA / Maa: LATVIA / Land: LETTLAND

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

País: LITUANIA / Land: LITAUEN / Land: LITAUEN / ×þñá: ËÉÈÏÕÁÍÉÁ / Country: LITHUANIA / Pays: LITUANIE / Paese: LITUANIA / Land: LITOUWEN / País: LITUÂNIA / Maa: LIETTUA / Land: LITAUEN

>

RUIMTE VOOR DE TABEL>

País: SINGAPUR / Land: SINGAPORE / Land: SINGAPUR / ×þñá: ÓÉÃÊÁÐÏÕÑÇ / Country: SINGAPORE / Pays: SINGAPOUR / Paese: SINGAPORE / Land: SINGAPORE / País: SINGAPURA / Maa: SINGAPORE / Land: SINGAPORE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

País: TURQUÍA / Land: TYRKIET / Land: TÜRKEI / ×þñá: ÔÏÕÑÊÉÁ / Country: TURKEY / Pays: TURQUIE / Paese: TURCHIA / Land: TURKIJE / País: TURQUIA / Maa: TURKKI / Land: TURKIET

>RUIMTE VOOR DE TABEL>