Home

98/188/EG: Beschikking van de Commissie van 2 maart 1998 tot wijziging van Beschikking 97/602/EG van de Raad betreffende de lijst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3254/91 en in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie

98/188/EG: Beschikking van de Commissie van 2 maart 1998 tot wijziging van Beschikking 97/602/EG van de Raad betreffende de lijst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3254/91 en in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie

98/188/EG: Beschikking van de Commissie van 2 maart 1998 tot wijziging van Beschikking 97/602/EG van de Raad betreffende de lijst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3254/91 en in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie

Publicatieblad Nr. L 070 van 10/03/1998 blz. 0028 - 0030


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 2 maart 1998 tot wijziging van Beschikking 97/602/EG van de Raad betreffende de lijst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3254/91 en in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie (98/188/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap van pelzen en producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen (1), inzonderheid op artikel 3, lid 1, tweede alinea,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie van 10 januari 1997 tot vaststelling van bepalingen betreffende de certificatie van pelzen en goederen die vallen onder Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad (2), en inzonderheid artikel 1, lid 1, onder a), uitsluitend van toepassing is op de invoer van pelzen van niet in gevangenschap geboren en gefokte dieren die afkomstig zijn van landen die worden genoemd in de in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3254/91 bedoelde lijst;

Overwegende dat de lijst die werd vastgesteld bij Beschikking 97/602/EG van de Raad van 22 juli 1997 betreffende de lijst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3254/91 en in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie (3) slechts een voorlopig karakter kan hebben en dat zij in het licht van de evoluerende situatie onverwijld moet worden gewijzigd teneinde het verkeer in pelzen en pelterijen niet te belemmeren, met name wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3254/91;

Overwegende dat met de Verenigde Staten van Amerika een overeenkomst inzake internationale normen voor de humane vangst van dieren met behulp van vallen werd geparafeerd, die ter goedkeuring aan de Raad is toegezonden; dat moet worden afgezien van handelingen die in strijd kunnen zijn met de inhoud en het oogmerk van die overeenkomst; dat de lijst derhalve het land dat de bedoelde overeenkomst heeft geparafeerd, dient te omvatten; dat de opneming van dat land in de lijst van kracht dient te zijn vanaf het moment waarop de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika een overeenkomst hebben bereikt;

Overwegende dat met ingang van 1 juni 1997 Verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad (4) is ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (5), die eerstgenoemde verordening vervangt; dat bijgevolg het comité ex artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 3626/82 is vervangen door het comité ex artikel 18 van Verordening (EG) nr. 338/97;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3254/91 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage van Beschikking 97/602/EG wordt vervangen door de bijlage van deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 december 1997.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 maart 1998.

Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD

Lid van de Commissie

(1) PB L 308 van 9. 11. 1991, blz. 1.

(2) PB L 8 van 11. 1. 1997, blz. 2.

(3) PB L 242 van 4. 9. 1997, blz. 64.

(4) PB L 61 van 3. 3. 1997, blz. 1.

(5) PB L 384 van 31. 12. 1982, blz. 1.

BIJLAGE

Lijst van landen/soorten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>