Home

98/355/EG: Besluit van de Raad van 18 mei 1998 betreffende de sluiting van een memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de handel in textielproducten

98/355/EG: Besluit van de Raad van 18 mei 1998 betreffende de sluiting van een memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de handel in textielproducten

98/355/EG: Besluit van de Raad van 18 mei 1998 betreffende de sluiting van een memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de handel in textielproducten

Publicatieblad Nr. L 162 van 05/06/1998 blz. 0028 - 0039


BESLUIT VAN DE RAAD van 18 mei 1998 betreffende de sluiting van een memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de handel in textielproducten (98/355/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, juncto artikel 228, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Commissie namens de Europese Gemeenschap onderhandelingen heeft gevoerd over een memorandum van overeenstemming inzake de handel in textielproducten met de Arabische Republiek Egypte;

Overwegende dat het memorandum overeenkomstig Besluit 98/135/EG (1) in afwachting van de formele sluiting voorlopig wordt toegepast vanaf 1 januari 1998;

Overwegende dat dit memorandum van overeenstemming dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de handel in textielproducten wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het memorandum van overeenstemming is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn het memorandum te ondertekenen teneinde de Gemeenschap daardoor te binden.

Gedaan te Brussel, 18 mei 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. SHORT

(1) PB L 41 van 13. 2. 1998, blz. 1.