Home

98/479/EG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1998 tot wijziging van Beschikking 94/652/EG tot vaststelling van de lijst en verdeling van de taken uit te voeren in het kader van de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2055) (Voor de EER relevante tekst)

98/479/EG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1998 tot wijziging van Beschikking 94/652/EG tot vaststelling van de lijst en verdeling van de taken uit te voeren in het kader van de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2055) (Voor de EER relevante tekst)

98/479/EG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1998 tot wijziging van Beschikking 94/652/EG tot vaststelling van de lijst en verdeling van de taken uit te voeren in het kader van de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2055) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 215 van 01/08/1998 blz. 0071 - 0072


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 juli 1998 tot wijziging van Beschikking 94/652/EG tot vaststelling van de lijst en verdeling van de taken uit te voeren in het kader van de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2055) (Voor de EER relevante tekst) (98/479/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (1), inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat Beschikking 94/458/EG van de Commissie (2) regels vaststelt voor het administratief beheer van de samenwerking bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen;

Overwegende dat Beschikking 94/652/EG van de Commissie (3) de lijst en de verdeling vaststelt van de taken, uit te voeren in het kader van de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen; dat artikel 3 van Richtlijn 93/5/EEG voorziet in het ten minste elke zes maanden bijwerken van de lijst en de verdeling van de taken;

Overwegende dat bij opstelling en bijwerking van de lijst van taken rekening moet worden gehouden met de noodzaak de volksgezondheid in de Gemeenschap te beschermen, alsmede met de vereisten van de communautaire wetgeving in de levensmiddelensector;

Overwegende dat de taken verdeeld moeten worden met inachtneming van de in de lidstaten en met name in de bij de wetenschappelijke samenwerking betrokken instituten beschikbare wetenschappelijke deskundigheid en middelen;

Overwegende dat de maatregelen waarin deze beschikking voorziet in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor levensmiddelen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 94/652/EG, die de lijst en de verdeling vaststelt van de taken, uit te voeren in het kader van de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen wordt hierbij vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 juli 1998.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB L 52 van 4. 3. 1993, blz. 18.

(2) PB L 189 van 23. 7. 1994, blz. 84.

(3) PB L 253 van 29. 9. 1994, blz. 29.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>