Home

98/713/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 1998 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3618)

98/713/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 1998 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3618)

98/713/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 1998 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3618)

Publicatieblad Nr. L 337 van 12/12/1998 blz. 0064 - 0066


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 november 1998 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3618) (98/713/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 894/97 van de Raad van 29 april 1997 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 55/87 van de Commissie van 30 december 1986 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3410/93 (3), en met name op artikel 3,

Overwegende dat de autoriteiten van de betreffende lidstaten hebben verzocht om wijzigingen in de gegevens die zijn vermeld in de in artikel 10, lid 3, onder b), van Verordening (EEG) nr. 894/97 bedoelde lijst; dat deze verzoeken alle vereiste gegevens ter staving van de verzoeken bevatten die overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 55/87 moeten worden verstrekt; dat uit de beoordeling van deze gegevens blijkt dat ze aan vorengenoemde bepaling voldoen en dat in de lijst in de bijlage bij voornoemde verordening vermelde gegevens derhalve moeten worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 november 1998.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB L 132 van 23. 5. 1997, blz. 1.

(2) PB L 8 van 10. 1. 1987, blz. 1.

(3) PB L 310 van 14. 12. 1993, blz. 27.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>