Home

98/511/EG: Aanbeveling van de Commissie van 29 juli 1998 tot wijziging van Aanbeveling 98/195/EG inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (deel 1 - interconnectieprijzen) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2234) (Voor de EER relevante tekst)

98/511/EG: Aanbeveling van de Commissie van 29 juli 1998 tot wijziging van Aanbeveling 98/195/EG inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (deel 1 - interconnectieprijzen) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2234) (Voor de EER relevante tekst)

98/511/EG: Aanbeveling van de Commissie van 29 juli 1998 tot wijziging van Aanbeveling 98/195/EG inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (deel 1 - interconnectieprijzen) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2234) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 228 van 15/08/1998 blz. 0030 - 0034


AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1998 tot wijziging van Aanbeveling 98/195/EG inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (deel 1 - interconnectieprijzen) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2234) (Voor de EER relevante tekst) (98/511/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van "Open Network Provision" (ONP) (1), inzonderheid op artikel 7, lid 5,

Overwegende dat in punt 9 van Aanbeveling 98/195/EG (2) is bepaald dat de aanbeveling, en meer in het bijzonder de "beste huidige praktijk"-prijzen in punt 4 en de gegevens in bijlage II, vóór 31 juli 1998 door de Commissie worden herzien en zo nodig bijgewerkt;

Overwegende dat de aanbeveling dient te worden bijgewerkt om rekening te houden met de "beste huidige praktijk"-prijzen in punt 4 en de gegevens betreffende interconnectiekosten in de lidstaten in bijlage II ervan;

Overwegende dat het bij artikel 9, lid 1, van Richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision (ONP) (3), gewijzigd bij Richtlijn 97/51/EG van het Europees Parlement en de Raad (4), ingestelde raadgevende comité is geraadpleegd,

BEVEELT AAN:

Artikel 1

Aanbeveling 98/195/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Het volgende punt 4 bis wordt ingevoegd:

"4 bis. Op basis van de in bijlage II vermelde gegevens worden met ingang van 1 januari 1999 de volgende "beste huidige praktijk"-prijzen als maximale interconnectieprijzen aanbevolen:

"Beste huidige praktijk"-interconnectieprijzen

"Beste huidige praktijk"-interconnectieprijzen voor gesprektotstandbrenging op LOKAAL niveau (dus bij een lokale centrale of zo dicht mogelijk daarbij)

tussen 0,5 en 1,0 ECU/100 per minuut (piekuren)

"Beste huidige praktijk"-interconnectieprijzen voor een "SINGLE TRANSIT"-interconnectie (grootstedelijk niveau)

tussen 0,8 en 1,6 ECU/100 per minuut (piekuren)

"Beste huidige praktijk"-interconnectieprijzen voor een "DOUBLE TRANSIT"-interconnectie (nationaal niveau - afstand groter dan 200 km)

tussen 1,5 en 2,3 ECU/100 per minuut (piekuren)"

2. In punt 9 wordt de datum "31 juli 1998" vervangen door de datum "31 juli 1999".

3. In bijlage II, deel 1, wordt onderstaande figuur 1 bis ingevoegd:

"Figuur 1 bis

Interconnectieprijzen voor gesprektotstandbrenging (mei 1998)

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

(1) Laatste door de exploitant voorgestelde, doch nog niet door de nationale regelgevende instantie goedgekeurde tarieven.".

4. In bijlage II, deel 3, wordt de in de bijlage bij de onderhavige beschikking opgenomen tabel toegevoegd.

Artikel 2

Deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1998.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB L 199 van 26. 7. 1997, blz. 32.

(2) PB L 73 van 12. 3. 1998, blz. 42.

(3) PB L 192 van 24. 7. 1990, blz. 1.

(4) PB L 295 van 29. 10. 1997, blz. 23.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>