Home

Verordening (EG) Nr. 383/98 van de Commissie van 18 februari 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1481/86 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor geslachte lammeren, vers of gekoeld, en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere kwaliteiten geslachte schapen in de Gemeenschap

Verordening (EG) Nr. 383/98 van de Commissie van 18 februari 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1481/86 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor geslachte lammeren, vers of gekoeld, en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere kwaliteiten geslachte schapen in de Gemeenschap

Verordening (EG) Nr. 383/98 van de Commissie van 18 februari 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1481/86 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor geslachte lammeren, vers of gekoeld, en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere kwaliteiten geslachte schapen in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 048 van 19/02/1998 blz. 0029 - 0029


VERORDENING (EG) Nr. 383/98 VAN DE COMMISSIE van 18 februari 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1481/86 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor geslachte lammeren, vers of gekoeld, en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere kwaliteiten geslachte schapen in de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van 25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1589/96 (2), en met name op artikel 4, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1481/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2617/97 (4), de regels zijn vastgesteld voor de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor geslachte lammeren, vers of gekoeld, en voor de constatering van de prijzen voor sommige andere kwaliteiten geslachte schapen in de Gemeenschap;

Overwegende dat, op grond van de beschikbare cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de productie in de schapenhouderij, de coëfficiënten voor de berekening van de prijzen van geslachte schapen op de representatieve markten van de Gemeenschap zijn aangepast; dat deze aanpassing heeft plaatsgevonden in het kader van Verordening (EG) nr. 2617/97; dat, ingevolge een materiële fout, evenwel voor Ierland een coëfficiënt voor een representatieve markt verkeerdelijk is aangepast; dat deze coëfficiënt bijgevolg moet worden gerectificeerd; dat, eveneens ingevolge een materiële fout, voor Zweden geen enkele coëfficiënt is vastgesteld; dat deze coëfficiënt bijgevolg moet worden ingevoerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer "schapen en geiten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1481/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. in bijlage II, deel G, punt 1, onder b), wordt de wegingscoëfficiënt voor de markt van Enniscorthy vastgesteld op 17 % in plaats van op 12 %;

2. in bijlage II, deel O, punt 2, wordt de wegingscoëfficiënt vastgesteld op 100 %.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf het begin van het verkoopseizoen 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 februari 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1.

(2) PB L 206 van 16. 8. 1996, blz. 25.

(3) PB L 130 van 16. 5. 1986, blz. 12.

(4) PB L 353 van 24. 12. 1997, blz. 13.