Home

Verordening (EG) nr. 737/98 van de Commissie van 1 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 139/81 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur

Verordening (EG) nr. 737/98 van de Commissie van 1 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 139/81 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur

Verordening (EG) nr. 737/98 van de Commissie van 1 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 139/81 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur

Publicatieblad Nr. L 102 van 02/04/1998 blz. 0019 - 0020


VERORDENING (EG) Nr. 737/98 VAN DE COMMISSIE van 1 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 139/81 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2634/97 (2), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende dat de invoer van bepaalde soorten rundvlees met een verlaagd douanerecht in het kader van Verordening (EEG) nr. 139/81 van 16 januari 1981 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1476/92 (4), afhankelijk is gesteld van de overlegging van een door de betrokken derde landen afgegeven echtheidscertificaat; dat de lijst namen en adressen van de instanties van afgifte moet worden bijgewerkt;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 139/81 wordt vervangen door de volgende tekst:

"BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 april 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB L 356 van 31. 12. 1997, blz. 13.

(3) PB L 15 van 17. 1. 1981, blz. 4.

(4) PB L 155 van 6. 6. 1992, blz. 28.