Home

Verordening (EG) nr. 1307/98 van de Commissie van 24 juni 1998 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de leveringstermijn

Verordening (EG) nr. 1307/98 van de Commissie van 24 juni 1998 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de leveringstermijn

Verordening (EG) nr. 1307/98 van de Commissie van 24 juni 1998 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de leveringstermijn

Publicatieblad Nr. L 182 van 25/06/1998 blz. 0008 - 0008


VERORDENING (EG) Nr. 1307/98 VAN DE COMMISSIE van 24 juni 1998 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de leveringstermijn

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 192/98 (2), en met name op artikel 8, onder b), derde streepje,

Overwegende dat op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 708/98 van de Commissie (3) de padie uiterlijk aan het einde van de tweede maand na de maand van ontvangst van de aanbieding, doch in geen geval later dan 31 augustus van het lopende verkoopseizoen, aan het interventiebureau moet worden geleverd;

Overwegende dat de vanaf begin april 1998 voor interventie aangeboden totale hoeveelheid padie een zeer grote omvang bereikt; dat zich in bepaalde lidstaten moeilijkheden in verband met de overname en opslag voordoen; dat daarom de bovengenoemde leveringstermijn te kort blijkt te zijn; dat voor het lopende verkoopseizoen derhalve een langere leveringstermijn moet worden vastgesteld die eindigt op de laatste dag van het verkoopseizoen, en van het bovengenoemde voorschrift moet worden afgeweken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 708/98 moet voor het verkoopseizoen 1997/1998 de padie uiterlijk op 31 augustus van het lopende seizoen worden geleverd. Bij levering in gedeelten geldt het bepaalde in deze alinea voor het laatste gedeelte van de partij.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.

(2) PB L 20 van 27. 1. 1998, blz. 16.

(3) PB L 98 van 31. 3. 1998, blz. 21.