Home

Verordening (EG) nr. 1424/98 van de Commissie van 3 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Verordening (EG) nr. 1424/98 van de Commissie van 3 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Verordening (EG) nr. 1424/98 van de Commissie van 3 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Publicatieblad Nr. L 190 van 04/07/1998 blz. 0014 - 0015


VERORDENING (EG) Nr. 1424/98 VAN DE COMMISSIE van 3 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat, wanneer het gewicht via volumemeting wordt geverifieerd, er ook rekening mee moet worden gehouden dat het aandeel aan diverse onzuiverheden een verschil kan vertonen ten opzichte van het bij de weging geconstateerde aandeel;

Overwegende dat de bij interventie geldende minimale kwaliteitscriteria belangrijke instrumenten zijn van een beleid dat gericht is op de verbetering van de in de Gemeenschap geproduceerde kwaliteit; dat het kwaliteitsaspect steeds belangrijker zal worden op een meer open markt met meer concurrentie;

Overwegende dat, in het geval van durumtarwe, de mate waarin het glazige uiterlijk verloren gaat, bepalend is voor de opbrengst aan gries en griesmeel, de belangrijkste verwerkingsproducten van deze graansoort; dat, om de interventieproducten, ingeval zij opnieuw op de interne markt worden verkocht, gemakkelijker te kunnen afzetten bij de verwerkende industrie, het maximumaandeel aan korrels die hun glazigheid hebben verloren, moet worden aangepast;

Overwegende dat is geconstateerd dat de roggeproductie aanzienlijk is toegenomen, alsook de voor interventie aangeboden hoeveelheden, die buiten verhouding zijn met het belang van de roggeproductie in de totale graanproductie;

Overwegende dat bovendien algemeen bekend is dat in de eerste plaats voederrogge voor interventie wordt aangeboden; dat deze tendens moet worden tegengegaan door de minimale kwaliteitscriteria vast te stellen op een niveau dat dichter bij de bakkwaliteit ligt;

Overwegende dat met het oog op een evenwichtige situatie ook de minimumkwaliteit van zachte tarwe moet worden aangepast;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 689/92 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 23/98 (4), de voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus worden vastgesteld; dat deze verordening bijgevolg moet worden gewijzigd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 689/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 3, lid 6, onder b), tweede alinea, eerste streepje, wordt vervangen door:

"- moet het gewicht in aanmerking worden genomen dat is aangegeven in de voorraadboekhouding, eventueel aangepast om rekening te houden met het verschil tussen enerzijds het vochtgehalte en het aandeel aan diverse onzuiverheden (Schwarzbesatz) bij de weging en anderzijds het vochtgehalte en het aandeel aan diverse onzuiverheden van het representatieve monster;".

2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juli 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(2) PB L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.

(3) PB L 74 van 20. 3. 1992, blz. 18.

(4) PB L 4 van 8. 1. 1998, blz. 48.

BIJLAGE

"BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"