Home

Verordening (EG) nr. 1612/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Verordening (EG) nr. 1612/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Verordening (EG) nr. 1612/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Publicatieblad Nr. L 209 van 25/07/1998 blz. 0025 - 0025


VERORDENING (EG) Nr. 1612/98 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 689/92 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1424/98 (4), de voorwaarden voor de aanvaarding van graan door de interventiebureaus zijn vastgesteld;

Overwegende dat de uitvoering, vanaf het verkoopseizoen 1993/1994, van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de sector granen voor de producenten van sommige graansoorten in bepaalde gebieden van de Gemeenschap tot moeilijkheden kan leiden; dat, om het effect van de betrokken regelingen op het inkomen van deze producenten te verminderen, voor het verkoopseizoen 1998/1999 opnieuw van bepaalde kwaliteitseisen moet worden afgeweken, zoals reeds in het verkoopseizoen 1997/1998 is gebeurd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 689/92 wordt gelezen:

"4. In afwijking van lid 2 en voor het verkoopseizoen 1998/1999

- wordt, indien door een lidstaat daarom wordt verzocht, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 besloten om het maximumvochtgehalte van voor interventie aangeboden graan op 15 % vast te stellen, met uitzondering van maïs en sorgho,

- is de in bijlage II, tabel III, vastgestelde korting voor gerst met een soortelijk gewicht van minder dan 64 kg/hl niet van toepassing.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(2) PB L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.

(3) PB L 74 van 20. 3. 1992, blz. 18.

(4) PB L 190 van 4. 7. 1998, blz. 14.