Home

Verordening (EG) nr. 1614/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende overgangsmaatregelen betreffende de steunregeling voor hennep voor het verkoopseizoen 1998/1999

Verordening (EG) nr. 1614/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende overgangsmaatregelen betreffende de steunregeling voor hennep voor het verkoopseizoen 1998/1999

Verordening (EG) nr. 1614/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende overgangsmaatregelen betreffende de steunregeling voor hennep voor het verkoopseizoen 1998/1999

Publicatieblad Nr. L 209 van 25/07/1998 blz. 0027 - 0027


VERORDENING (EG) Nr. 1614/98 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 1998 houdende overgangsmaatregelen betreffende de steunregeling voor hennep voor het verkoopseizoen 1998/1999

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 12,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 619/71 van de Raad van 22 maart 1971 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor het verlenen van steun voor vlas en hennep (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1420/98 (4), en met name op artikel 6 bis,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 619/71 is bepaald dat de steun slechts wordt toegekend op voorwaarde dat de teler en de eerste verwerker een contract hebben gesloten, behoudens in bepaalde bijzondere gevallen, dat er een verbintenis tot verwerking bestaat en dat de eerste verwerkers erkend zijn;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 619/71 overgangsmaatregelen kunnen worden vastgesteld indien die strikt noodzakelijk zijn om de tenuitvoerlegging van de bij Verordening (EG) nr. 1420/98 vastgestelde bepalingen te vergemakkelijken; dat, vanwege de tijd die nodig is voor de tenuitvoerlegging van deze bepalingen en de noodzaak om de marktdeelnemers in de mogelijkheid te stellen om zich aan de nieuwe regeling aan te passen, de in artikel 3, lid 1, eerste en tweede alinea, van deze verordening genoemde voorwaarden voor de toekenning van de steun niet kunnen worden toegepast voor het verkoopseizoen 1998/1999; dat bijgevolg, bij wijze van overgangsmaatregel, voor dit verkoopseizoen alleen de voorwaarde moet gelden dat de steun uitsluitend aan de teler wordt betaald;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor vlas en hennep,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het bepaalde in artikel 3, lid 1, eerste en tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 619/71 is niet van toepassing op de steunregeling voor hennep voor het verkoopseizoen 1998/1999. De steun wordt evenwel alleen aan de teler toegekend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1.

(2) PB L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB L 72 van 26. 3. 1971, blz. 2.

(4) PB L 190 van 4. 7. 1998, blz. 7.