Home

Verordening (EG) nr. 1636/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak

Verordening (EG) nr. 1636/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak

Verordening (EG) nr. 1636/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak

Publicatieblad Nr. L 210 van 28/07/1998 blz. 0023 - 0027


VERORDENING (EG) Nr. 1636/98 VAN DE RAAD van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 42 en 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

(1) Overwegende dat in artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2075/92 (3) is bepaald dat de Commissie voorstellen met betrekking tot de premie- en de quotaregeling voor de markt voor ruwe tabak moet indienen;

(2) Overwegende dat de tabaksmarkt momenteel wordt gekenmerkt door een discrepantie tussen vraag en aanbod die grotendeels is toe te schrijven aan de matige kwaliteit van de communautaire productie; dat de sector derhalve grondig moet worden hervormd, zodat de economische situatie kan verbeteren; dat deze hervorming bestaat in een differentiëring van de communautaire steun naar productiekwaliteit, een flexibilisering en een vereenvoudiging van de quotaregeling, een verscherping van de controles en een verbetering van de controle op de inachtneming van de voorschriften inzake volksgezondheid en milieubescherming;

(3) Overwegende dat de premie voor in België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geteelde flue-cured, light-air-cured en dark-air-cured tabak moet worden verhoogd; dat de Raad overeenkomstig de procedure van artikel 43, lid 2, van het Verdrag de garantiedrempels van deze lidstaten zal verlagen teneinde de begroting neutraal te houden;

(4) Overwegende dat, aangezien verbetering van de kwaliteit en de waarde van de communautaire productie moet worden gestimuleerd en terzelfder tijd het inkomen van de producenten moet worden ondersteund, de betaling van een deel van de premie moet worden gekoppeld aan de waarde van de geproduceerde tabak; dat de mate van differentiëring kan verschillen naar tabakssoort en naar lidstaat waar de tabak wordt geteeld; dat de differentiëring, om doeltreffend te zijn, binnen een bepaalde marge moet blijven; dat gezien de omvang van de wijzigingen die in de regeling worden aangebracht, een overgangsperiode moet worden ingesteld; dat deze regeling moet worden toegepast door de telersverenigingen, om zodoende de door elke individuele producent verkregen marktprijs te kunnen vergelijken;

(5) Overwegende dat de controles in de tabakssector moeten worden verscherpt, de definities van "producent", "bedrijf voor eerste bewerking" en "eerste bewerking van tabak" moeten worden gepreciseerd, en de controleorganen, om hun taak naar behoren te kunnen vervullen, toegang tot alle nuttige informatie moeten krijgen;

(6) Overwegende dat voor de teeltcontracten een veilingsysteem moet worden ingesteld, om ervoor te zorgen dat de in het kader van het contract overeengekomen prijzen zo goed mogelijk de marktsituatie weergeven; dat dit systeem voor de lidstaten facultatief moet zijn, om rekening te houden met de verschillende structuren;

(7) Overwegende dat het bewerkingsbedrijf een centrale rol speelt bij de vaststelling van de aan de individuele producent te betalen premie, doordat het deelneemt aan de bepaling van de aankoopprijs voor de geleverde tabak; dat het bedrijf voor eerste bewerking indirect communautaire steun ontvangt doordat het een gesubsidieerd product koopt; dat de autoriteiten van de lidstaten in staat moeten worden gesteld, ten aanzien van bewerkingsbedrijven die zich niet aan de communautaire wetgeving houden, passende maatregelen te treffen; dat daartoe een systeem moet worden ingesteld voor de erkenning van bedrijven voor eerste bewerking die teeltcontracten mogen afsluiten; dat de erkenning moet worden ingetrokken ingeval de geldende voorschriften niet in acht worden genomen;

(8) Overwegende dat ter vereenvoudiging van het administratief beheer van de sector de telersvereniging moet zorgen voor de uitbetaling van het variabele gedeelte van de premie aan de producenten en voor de verdeling van de productiequota over de leden van de vereniging;

(9) Overwegende dat, ter verbetering van productiestructuren, de onderlinge overdracht van productiequota tussen producenten moet worden toegestaan; dat bovendien een systeem voor de aankoop van quota dient te worden ingesteld ten behoeve van de producenten die de sector wensen te verlaten en voor hun quota geen koper vinden;

(10) Overwegende dat het noodzakelijk is rekening te houden met de eisen op het gebied van volksgezondheid en milieuzorg; dat in dat verband de inhouding op de premie waaruit het Gemeenschappelijk Fonds voor onderzoek en informatie over tabak wordt gefinancierd, dient te worden verdubbeld, en de specifieke steun niet alleen moet worden gebruikt om de telersverenigingen te helpen hun nieuwe beheerstaken uit te voeren, maar ook om acties ter verbetering van de milieuzorg te financieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2075/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 3, lid 1 en 2, worden vervangen door:

"1. Met ingang van de oogst 1999 wordt een premieregeling ingesteld, waarin een premiebedrag voor alle tabakssoorten van dezelfde groep wordt vastgesteld.

2. Voor in België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geteelde flue-cured, light-air-cured en dark-air-cured tabak wordt een extra bedrag toegekend. Dit bedrag is gelijk aan 65 % van het verschil tussen de overeenkomstig lid 1 voor deze tabak verleende premie en de premie die van toepassing was op de oogst 1992.";

2. het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 4 bis

1. De premie bestaat uit een vast gedeelte, een variabel gedeelte en een specifiek steunbedrag.

2. Het variabele gedeelte van de premie bedraagt 30 tot 45 % van de totale premie. De invoering van het variabele gedeelte geschiedt geleidelijk, tot de oogst van het jaar 2001. Het variabele gedeelte kan binnen de voorgeschreven marge naar soortengroep en naar lidstaat worden aangepast.

3. Het vaste gedeelte van de premie wordt betaald aan de telersvereniging, die het doorbetaalt aan haar leden en aan alle individuele producenten die geen lid zijn van de telersvereniging.

4. Het variabele gedeelte van de premie wordt betaald aan de telersvereniging, die het over de leden van de vereniging verdeelt in verhouding tot de door het bedrijf voor eerste bewerking voor de individuele productie van de producent betaalde prijs.

5. Aan de telersvereniging wordt specifieke steun toegekend, die niet meer dan 2 % van de totale premie mag bedragen.";

3. de artikelen 6 en 7 worden vervangen door:

"Artikel 6

1. Het teeltcontract wordt gesloten tussen een bedrijf voor eerste bewerking enerzijds, en een telersvereniging of een individuele producent die geen lid van een telersvereniging is anderzijds.

2. In de zin van deze verordening wordt verstaan onder:

- "producent": de individuele producent die geen lid is van een telersvereniging, de individuele producent die wel lid is van een telersvereniging, en de telersvereniging, die, in het kader van een teeltcontract, zijn/haar productie van ruwe tabak levert aan een bedrijf voor eerste bewerking,

- "bedrijf voor eerste bewerking": iedere erkende natuurlijke of rechtspersoon die de eerste bewerking van de tabak uitvoert en die, in eigen naam en voor eigen rekening, een of meer bedrijven voor eerste bewerking van ruwe tabak exploiteert die over de daartoe benodigde apparatuur en uitrusting, beschikt/beschikken,

- "eerste bewerking van tabak": de bewerking van door een producent geleverde ruwe tabak tot een stabiel product dat kan worden opgeslagen, en dat is verpakt in homogene balen of pakketten, waarvan de kwaliteit aan de eisen van de eindgebruikers (fabrieken) voldoet.

3. In het teeltcontract worden ten minste opgenomen:

- de verbintenis van het bedrijf voor eerste bewerking om aan de producent de aankoopprijs per kwaliteitscategorie te betalen,

- de verbintenis van de producent om aan het bedrijf voor eerste bewerking ruwe tabak te leveren die aan de in het contract bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

4. De bevoegde instantie van de lidstaat betaalt, tegen overlegging van het bewijs dat de tabak is geleverd en dat het in lid 3, eerste streepje, bedoelde bedrag is betaald:

- het vaste gedeelte van de premie aan de telersvereniging of aan de individuele producenten die geen lid zijn van de telersvereniging,

- het variabele gedeelte van de premie en de specifieke steun aan de telersvereniging.

Bij wijze van overgangsmaatregel kan de premie voor een periode van ten hoogste twee oogstjaren evenwel via het bedrijf van eerste bewerking worden betaald.

5. Als de aanwezige structuren dit rechtvaardigen, kan de lidstaat voor de teeltcontracten een veilingsysteem toepassen dat betrekking heeft op alle in lid 1 bedoelde contracten die vóór de begindatum van de levering van de tabak zijn gesloten.

Artikel 7

De bepalingen ter uitvoering van deze titel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.

Deze bepalingen hebben met name betrekking op:

- de afbakening van de productiegebieden voor elke soort;

- de kwaliteitseisen voor de geleverde tabak;

- de andere in het teeltcontract op te nemen bepalingen en de uiterste datum voor het sluiten van het contract;

- de eventuele verplichting voor de producent om, zo een voorschot wordt gevraagd, zekerheid te stellen en de voorschriften inzake het stellen en het vrijgeven van deze zekerheid;

- de vaststelling van het variabele gedeelte van de premie;

- de specifieke voorwaarden voor de toekenning van de premie wanneer het teeltcontract met een telersvereniging wordt gesloten;

- de te nemen maatregelen ingeval de producent of het bedrijf voor eerste bewerking zijn verplichtingen niet nakomt;

- de toepassing van een veilingsysteem voor de teeltcontracten, waaronder de mogelijkheid voor de oorspronkelijke koper om het prijsverschil met eventuele andere aanbiedingen te betalen.";

4. de artikelen 8 tot 14 worden vervangen door:

"Artikel 8

Voor de Gemeenschap wordt een algemene garantiedrempel van maximaal 350 600 ton ruwe tabaksbladeren per oogst vastgesteld.

Binnen die grens stelt de Raad, overeenkomstig de procedure van artikel 43, lid 2, van het Verdrag, voor drie achtereenvolgende oogsten specifieke garantiedrempels voor elke soortengroep vast.

Artikel 9

1. Om de inachtneming van de garantiedrempels te garanderen, wordt een regeling inzake productiequota ingesteld.

2. De Raad verdeelt voor drie achtereenvolgende oogsten, overeenkomstig de procedure van artikel 43, lid 2, van het Verdrag, de voor elke soortengroep beschikbare hoeveelheden over de producerende lidstaten.

3. Op grond van de krachtens lid 2 vastgestelde hoeveelheden, en onverminderd het bepaalde in de leden 4 en 5, wijzen de lidstaten aan de individuele producenten die geen lid zijn van een telersvereniging of aan de telersverenigingen productiequota toe in verhouding tot het per soortengroep berekende gemiddelde van de hoeveelheden die in de periode van drie jaar vóór het laatste oogstjaar door iedere individuele producent voor bewerking zijn geleverd.

4. Vóór de uiterste datum voor het sluiten van teeltcontracten kunnen de lidstaten worden gemachtigd met inachtneming van lid 3 bepaalde garantiedrempelhoeveelheden aan een andere soortengroep over te dragen.

Onverminderd het bepaalde in de derde alinea wordt, wanneer de garantiedrempelhoeveelheid voor een bepaalde soort met een ton wordt verlaagd, de garantiedrempel voor de andere soort met maximaal een ton verhoogd.

De overdracht van garantiedrempelhoeveelheden van de ene soortengroep naar de andere mag geen extra kosten voor het EOGFL met zich brengen.

De in de eerste alinea bedoelde hoeveelheden worden overeenkomstig de procedure van artikel 23 vastgesteld.

5. Er wordt een nationale quotareserve gevormd, die functioneert volgens overeenkomstig de procedure van artikel 23 vastgestelde regels.

Artikel 10

1. Geen premie kan worden toegekend voor hoeveelheden die het aan de producent toegewezen quotum overschrijden.

2. In afwijking van lid 1 kan een producent echter voor elke soortengroep tot 10 % van zijn quotum aan overproductie leveren, waarbij dit overschot in aanmerking komt voor de bij de volgende oogst toegekende premie, mits de betrokkene in het volgende oogstjaar zijn productie zodanig verlaagt dat de som van de quota voor de betrokken twee oogsten niet wordt overschreden.

3. De lidstaten moeten beschikken over nauwkeurige gegevens over de productie van alle individuele producenten zodat, in voorkomend geval, productiequota aan die producenten kunnen worden toegekend.

4. De productiequota mogen binnen elke producerende lidstaat tussen de individuele producenten onderling worden overgedragen.

Artikel 11

De bepalingen ter uitvoering van deze titel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.

TITEL III

Maatregelen ter oriëntatie van de productie.

Artikel 12

De in artikel 4 bis bedoelde specifieke steun wordt aan de telersvereniging toegekend om de milieuzorg te verbeteren, bij te dragen tot de bevordering van de productiekwaliteit, de bedrijfsvoering te verbeteren, en toe te zien op de naleving van de communautaire regels binnen de vereniging.

Artikel 13

1. Er wordt een Gemeenschappelijk Fonds voor tabak ingesteld, dat wordt gefinancierd met de opbrengst van een inhouding van 2 % op de premie.

2. Het fonds financiert activiteiten op de volgende gebieden:

a) bestrijding van tabaksgebruik, en met name voorlichting ten behoeve van het grote publiek over de aan het roken verbonden risico's,

b) - onderzoek op het gebied van de teelt van ruwe tabak, met de bedoeling soorten en teeltmethoden te creëren en te ontwikkelen die minder schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en beter aan de marktvoorwaarden zijn aangepast en die de teelt milieuvriendelijker maken,

- het creëren en ontwikkelen van alternatieve gebruiksmogelijkheden voor ruwe tabak,

c) onderzoek naar de mogelijkheden voor producenten van ruwe tabak om op andere teelten of activiteiten om te schakelen,

d) verspreiding van de resultaten van het in de punten a), b) en c) genoemde onderzoek onder de nationale autoriteiten en de betrokken sectoren.

Artikel 14

1. Ter vergemakkelijking van de omschakeling van de producenten die, op individuele en vrijwillige basis, besluiten de sector te verlaten, wordt een programma ingevoerd voor het opkopen van quota met een dienovereenkomstige verlaging van de in artikel 8 van deze verordening bedoelde garantiedrempels.

2. In het kader van het communautaire structuurbeleid kunnen structurele programma's voor plattelandsontwikkeling worden uitgevoerd om tabakproducerende regio's die in moeilijkheden verkeren de gelegenheid te geven op andere activiteiten over te schakelen.";

5. er wordt een artikel 14 bis ingevoegd, luidend als volgt:

"Artikel 14 bis

De uitvoeringsbepalingen van deze titel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 23. Zij hebben met name betrekking op:

- de vaststelling van het specifieke steunbedrag;

- de criteria ter bepaling van de telersverenigingen die voor de specifieke steun in aanmerking komen;

- de voorwaarden voor de erkenning van de telersverenigingen;

- de besteding van de specifieke steun, met name de adequate verdeling ervan over de in artikel 12, lid 1, vastgestelde bestedingsdoeleinden;

- de vastlegging van de opkoopprijs op een niveau dat de producenten er niet massaal toe aanzet de sector te verlaten;

- de definiëring - op voorstel van de lidstaat - van gevoelige zones en/of groepen van soorten van hoge kwaliteit die van het opkoopprogramma moeten worden vrijgesteld en die ten hoogste 25 % van de garantiedrempel van elke lidstaat mogen betreffen;

- de vaststelling van een periode van ten hoogste vier maanden als termijn die mag verstrijken tussen het voornemen van de individuele producent om zijn quotum te verkopen en het tijdstip waarop het uiteindelijk wordt opgekocht; tijdens die periode wordt de voorgenomen verkoop door de lidstaat bekendgemaakt, zodat andere producenten het quotum kunnen verwerven alvorens het metterdaad wordt opgekocht.";

6. het opschrift van titel V wordt vervangen door:

"TITEL V

Controlemaatregelen";

7. artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te controleren of en ervoor te zorgen dat de communautaire voorschriften voor de sector ruwe tabak in acht worden genomen.

2. De lidstaten stellen een systeem in voor de erkenning van de bedrijven voor eerste bewerking die teeltcontracten mogen sluiten.

3. Een lidstaat trekt de aan een bedrijf voor eerste bewerking verleende erkenning in indien het bedrijf de communautaire voorschriften in de sector ruwe tabak opzettelijk of door nalatigheid niet in acht neemt.

4. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de controleorganen kunnen nagaan of de communautaire voorschriften in acht worden genomen, en met name om ervoor te zorgen dat deze organen

- toegang hebben tot de productie- en de bewerkingsinstallaties,

- kennis kunnen nemen van de boekhoudgegevens, de gegevens over de voorraden van de bedrijven voor eerste bewerking, of andere dienstige bescheiden voor de controles, en afschriften of uittreksels kunnen maken,

- alle dienstige inlichtingen kunnen verkrijgen, met name om na te gaan of de geleverde tabak daadwerkelijk is bewerkt,

- beschikken over de juiste gegevens betreffende de omvang en de aankoopprijs van de productie van de individuele producenten,

- de kwaliteit van de tabak controleren, en nagaan of het bewerkingsbedrijf aan de individuele producent de aankoopprijs heeft betaald,

- ieder jaar de door de individuele producenten beplante oppervlaktes controleren.

5. De bepalingen ter uitvoering van deze titel worden overeenkomstig de procedure van artikel 23 vastgesteld.";

8. de volgende titel wordt ingevoegd na artikel 17:

"TITEL VI

Algemene en overgangsbepalingen";

9. artikel 20 wordt vervangen door:

"Artikel 20

Om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte marktsituaties, kunnen volgens de procedure van artikel 23 uitzonderlijke maatregelen ter ondersteuning van de markt worden genomen. Deze maatregelen kunnen slechts worden genomen in de mate en voor de duur die strikt noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van de markt.";

10. artikel 26 wordt vervangen door:

"Artikel 26

Vóór 1 april 2002 dient de Commissie bij het Europees Parlement en bij de Raad een verslag in over de werking van de gemeenschappelijke marktordening in de sector ruwe tabak.";

11. aan artikel 27 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

"Indien overgangsmaatregelen nodig zouden blijken om de toepassing van de bij Verordening (EG) nr. 1636/98 (*) ingevoerde wijzigingen van deze verordening te vergemakkelijken, worden die maatregelen volgens de procedure van artikel 23 vastgesteld.

(*) PB L 210 van 28. 7. 1998, blz. 23.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van de oogst 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. MOLTERER

(1) PB C 108 van 7. 4. 1998, blz. 87.

(2) PB C 210 van 6. 7. 1998.

(3) PB L 215 van 30. 7. 1992, blz. 70. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2595/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 11).