Home

Verordening (EG) nr. 1637/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

Verordening (EG) nr. 1637/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

Verordening (EG) nr. 1637/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

Publicatieblad Nr. L 210 van 28/07/1998 blz. 0028 - 0031


VERORDENING (EG) Nr. 1637/98 VAN DE RAAD van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

(1) Overwegende dat de regeling voor het handelsverkeer met derde landen die is ingesteld bij titel IV van Verordening (EEG) nr. 404/93 (4), op een aantal punten moet worden gewijzigd;

(2) Overwegende dat rekening dient te worden gehouden met de internationale verbintenissen die door de Gemeenschap zijn aangegaan in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, hierna WTO te noemen, alsmede met de verbintenissen die zijn aangegaan met de partijen van de vierde ACS-EG-Overeenkomst, waarbij er tegelijk voor moet worden gezorgd dat de doelstelling van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen wordt bereikt;

(3) Overwegende dat een basistariefcontingent van 2 200 000 ton tegen een verlaagd tarief van 75 ECU per ton in de WTO is geconsolideerd;

(4) Overwegende dat het in verband met de consumptiestijging ten gevolge van de uitbreiding van de Gemeenschap, verantwoord is een autonoom contingent van 353 000 ton te openen; dat het opportuun is in het kader van dat autonome contingent het douanerecht dat geldt boven het bovengenoemde geconsolideerde tariefcontingent, te verlagen tot 75 ECU per ton; dat deze verlaging met name verantwoord is omdat een toereikende voorziening van de communautaire markt moet worden gewaarborgd;

(5) Overwegende dat, wat traditionele ACS-bananen betreft, door de handhaving van de totale hoeveelheid van 857 700 ton waarvoor een nulrecht geldt, de toegang tot de communautaire markt voor de staten die de traditionele hoeveelheden leveren, wordt beschermd overeenkomstig het bepaalde in protocol nr. 5 bij de vierde ACS-EG-Overeenkomst alsmede overeenkomstig de regels van de WTO;

(6) Overwegende dat, gezien de uit de ACS-EG-Overeenkomst en met name uit artikel 168 daarvan voortvloeiende verplichtingen en gezien de noodzaak adequate concurrentievoorwaarden voor niet-traditionele ACS-bananen te waarborgen, door toepassing van een preferentie van 200 ECU op de invoer van deze bananen, de betrokken handelsstromen in het kader van de nieuwe bij deze verordening ingestelde invoerregeling kunnen worden gehandhaafd;

(7) Overwegende dat één enkel criterium moet worden gebruikt om te bepalen welke producerende staten een wezenlijk belang hebben bij de levering van bananen, om de verdeling van de tariefcontingenten en, wanneer de situatie zich voordoet, van de traditionele ACS-hoeveelheid te kunnen uitvoeren; dat, voor het geval dat het redelijkerwijs onmogelijk zou zijn om met deze staten tot een akkoord te komen, de Commissie moet worden gemachtigd om deze verdeling volgens datzelfde criterium uit te voeren, daarbij bijgestaan door een comité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten;

(8) Overwegende dat bepalingen dienen te worden vastgesteld om het volume van het autonome tariefcontingent te wijzigen teneinde rekening te houden met een stijging van de communautaire vraag die in het kader van een voorzieningsbalans wordt geconstateerd; dat tevens moet worden voorzien in een regeling waarmee kan worden gereageerd op uitzonderlijke omstandigheden die gevolgen zouden kunnen hebben voor de voorziening van de communautaire markt, en op grond waarvan passende specifieke maatregelen kunnen worden getroffen;

(9) Overwegende dat na een voldoende lange experimentele fase moet worden nagegaan hoe de bij deze verordening ingevoerde voorschriften functioneren;

(10) Overwegende dat derhalve de nodige wijzigingen moeten worden aangebracht in titel IV van Verordening (EEG) nr. 404/93,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 404/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. de artikelen 16 tot en met 20 van titel IV worden vervangen door:

"Artikel 16

De artikelen 16 tot en met 20 van deze titel zijn alleen van toepassing op verse producten van GN-code ex 0803 00 19.

In deze titel wordt verstaan onder:

1. "traditionele invoer uit de ACS-staten", de invoer in de Gemeenschap van bananen van oorsprong uit de in de bijlage genoemde leverende staten, tot maximaal 857 700 ton (nettogewicht) per jaar; de bij deze invoer betrokken hoeveelheden bananen worden hierna aangeduid als "traditionele ACS-bananen";

2. "niet-traditionele invoer uit de ACS-staten", de invoer in de Gemeenschap van bananen van oorsprong uit ACS-staten, die niet onder de in punt 1 vermelde definitie valt; de bij deze invoer betrokken hoeveelheden bananen worden hierna aangeduid als "niet-traditionele ACS-bananen";

3. "invoer uit niet tot de ACS behorende derde staten", de invoer in de Gemeenschap van bananen van oorsprong uit andere derde staten dan de ACS-staten; de bij deze invoer betrokken hoeveelheden bananen worden hierna aangeduid met "bananen uit derde staten".

Artikel 17

Voor elke invoer van bananen in de Gemeenschap moet een invoervergunning worden overgelegd, die door de lidstaat wordt afgegeven aan iedere belanghebbende die daarom verzoekt, ongeacht zijn plaats van vestiging in de Gemeenschap, onverminderd de voor de toepassing van de artikelen 18 en 19 vastgestelde bijzondere bepalingen.

Het invoercertificaat is geldig in de hele Gemeenschap. Behoudens afwijkingen die volgens de procedure van artikel 27 worden vastgesteld, worden deze certificaten alleen afgegeven nadat een zekerheid is gesteld, als garantie dat zal worden voldaan aan de verbintenissen tot invoer onder de voorwaarden van deze verordening tijdens de geldigheidsduur van het certificaat, welke zekerheid geheel of gedeeltelijk wordt verbeurd als de transactie niet of slechts ten dele binnen deze termijn wordt gerealiseerd, behalve wanneer er sprake is van overmacht.

Artikel 18

1. Voor elk jaar wordt een tariefcontingent van 2,2 miljoen ton nettogewicht geopend voor de invoer van bananen uit derde staten en niet-traditionele ACS-bananen.

In het kader van dit tariefcontingent wordt op de invoer van bananen uit derde staten een recht van 75 ECU per ton geheven en wordt op de invoer van niet-traditionele ACS-bananen een nulrecht toegepast.

2. Ieder jaar wordt voor de invoer van bananen uit derde staten en niet-traditionele ACS-bananen een aanvullend tariefcontingent van 353 000 ton (nettogewicht) geopend.

In het kader van dit tariefcontingent wordt op de invoer van bananen uit derde staten een recht van 75 ECU per ton geheven en wordt op de invoer van niet-traditionele ACS-bananen een nulrecht toegepast.

3. Op de invoer van traditionele ACS-bananen wordt een nulrecht toegepast.

4. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om met alle partijen bij de WTO die een wezenlijk belang hebben bij de levering van bananen tot een akkoord te komen, is de Commissie gemachtigd de in de leden 1 en 2 bedoelde tariefcontingenten alsmede de traditionele ACS-hoeveelheid overeenkomstig de procedure van artikel 27 te verdelen over uitsluitend die leverende staten die een wezenlijk belang hebben bij deze levering.

5. In afwijking van artikel 15 wordt voor niet-traditionele ACS-bananen die worden ingevoerd buiten de in de leden 1 en 2 bedoelde contingenten, een douanerecht per ton geheven dat gelijk is aan het in artikel 15 bedoelde recht, verminderd met 200 ECU.

6. De in dit artikel vermelde bedragen van douanerechten moeten in nationale valuta worden omgerekend met gebruikmaking van de koers die voor de betrokken producten geldt in het kader van het gemeenschappelijke douanetarief.

7. Wanneer de op basis van een balans van productie, consumptie en in- en uitvoer vastgestelde vraag in de Gemeenschap stijgt, kan het in lid 2 bedoelde aanvullende tariefcontingent worden verhoogd.

Het vaststellen van de verschillende onderdelen van de balans, de goedkeuring ervan en de verhoging van het aanvullende tariefcontingent geschieden volgens de procedure van artikel 27.

8. Indien nodig, namelijk wanneer de voorziening van de communautaire markt invloed ondervindt van uitzonderlijke omstandigheden die gevolgen hebben voor de productie of de invoer, stelt de Commissie bijzondere maatregelen vast volgens de procedure van artikel 27.

In dergelijke gevallen kan het in lid 2 bedoelde aanvullende tariefcontingent worden aangepast op basis van de in lid 7 bedoelde balans. De bijzondere maatregelen kunnen afwijken van de ter uitvoering van artikel 19, lid 1, vastgestelde bepalingen. ledere vorm van discriminatie ten aanzien van de staat van oorsprong moet daarbij worden vermeden.

9. De hoeveelheden bananen uit derde staten, traditionele ACS-bananen en niet-traditionele ACS-bananen die uit de Gemeenschap worden wederuitgevoerd, worden niet afgeboekt op de betrokken tariefcontingenten.

Artikel 19

1. Voor het beheer van de in artikel 18, leden 1 en 2, bedoelde tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen wordt de methode toegepast waarbij rekening wordt gehouden met de traditionele handelsstromen (de methode "traditioneel/nieuw").

De Commissie stelt de nodige uitvoeringsbepalingen vast volgens de procedure van artikel 27.

Indien nodig kunnen andere passende methodes worden vastgesteld.

2. De vastgestelde beheersmethode dient waar nodig rekening te houden met de voorzieningsbehoeften op de communautaire markt en met de noodzaak het evenwicht op die markt te bewaren.

Artikel 20

De Commissie stelt de bepalingen ter uitvoering van deze titel vast volgens de procedure van artikel 27. Deze uitvoeringsbepalingen houden met name het volgende in:

a) garanties betreffende de aard, de herkomst en de oorsprong van het product;

b) bepalingen inzake de erkenning van het document aan de hand waarvan de onder a) bedoelde garanties kunnen worden geverifieerd;

c) voorwaarden voor afgifte van de invoercertificaten en de geldigheidsduur van deze certificaten;

d) eventueel, specifieke maatregelen om de overgang van de per 1 juli 1993 geldende invoerregeling naar de bij deze titel IV ingevoerde regeling te vergemakkelijken;

e) maatregelen die nodig kunnen zijn om toe te zien op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de Gemeenschap overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag gesloten akkoorden.";

2. artikel 32 wordt vervangen door:

"Artikel 32

1. De Commissie legt uiterlijk op 31 december 2004 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de werking van deze verordening en van mogelijke alternatieven, in het bijzonder met betrekking tot de invoerregelingen, welk verslag in voorkomend geval vergezeld zal gaan van voorstellen.

2. Het verslag bevat met name een analyse van de ontwikkeling van de afzetstromen van bananen uit de Gemeenschap, ACS-bananen en bananen uit derde staten en een evaluatie van de wijze waarop de invoerregelingen hebben gefunctioneerd. In dit verband zal speciale aandacht worden besteed aan de mate waarin de meest kwetsbare ACS-leveranciers hun positie op de communautaire markt hebben kunnen handhaven.";

3. artikel 15 bis wordt geschrapt;

4. de bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. MOLTERER

(1) PB C 75 van 11. 3. 1998, blz. 6.

(2) PB C 210 van 6. 7. 1998.

(3) PB C 235 van 27. 7. 1998.

(4) PB L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3290/94 (PB L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105).

BIJLAGE

"BIJLAGE

Traditionele invoer uit de ACS-staten

Invoer uit de volgende leverende staten, tot 857 700 ton (nettogewicht) per jaar:

Ivoorkust

Kameroen

Suriname

Somalië

Jamaica

Saint Lucia

Saint Vincent en de Grenadines

Dominica

Belize

Kaapverdië

Grenada

Madagaskar".