Home

Verordening (EG) nr. 1734/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de voor Williams- en Rochaperen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de productiesteun voor deze peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtensap

Verordening (EG) nr. 1734/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de voor Williams- en Rochaperen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de productiesteun voor deze peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtensap

Verordening (EG) nr. 1734/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de voor Williams- en Rochaperen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de productiesteun voor deze peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtensap

Publicatieblad Nr. L 217 van 05/08/1998 blz. 0012 - 0012


VERORDENING (EG) Nr. 1734/98 VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de voor Williams- en Rochaperen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de productiesteun voor deze peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtensap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2199/97 (2) en met name op artikel 3, lid 3, en op artikel 4, lid 9,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 504/97 van de Commissie van 19 maart 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de productiesteunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG ) nr. 1590/98 (4) de begin- en einddata van de verkoopseizoenen zijn vastgesteld;

Overwegende dat de criteria voor de vaststelling van de minimumprijs en de productiesteun in respectievelijk artikel 3 en artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2201/96 zijn vastgesteld; dat in artikel 5 van die verordening een garantiedrempel is vastgesteld, bij overschrijding waarvan de productiesteun wordt verlaagd, zodat het dienstig is de minimumprijs en de productiesteun voor het verkoopseizoen 1998/1999 vast te stellen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1998/1999 bedraagt:

a) de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde minimumprijs voor Williams- en Rochaperen, bestemd voor de productie van peren op siroop en/of peren op natuurlijk vruchtensap 39,259 ecu per 100 kg nettogewicht af teler,

b) de in artikel 4 van die verordening bedoelde productiesteun voor Williams- en Rochaperen op siroop en/of op natuurlijk vruchtensap 12,517 ecu per 100 kg nettogewicht.

Artikel 2

Indien de verwerking plaatsvindt buiten de lidstaat waar het basisproduct is geteeld, verstrekt deze lidstaat aan de lidstaat die de productiesteun betaalt, het bewijs dat de aan de teler verschuldigde minimumprijs is betaald.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 15 juli 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 1998.

Voor de Commissie

Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21. 11. 1996, blz. 29.

(2) PB L 303 van 6. 11. 1997, blz. 1.

(3) PB L 78 van 20. 3. 1997, blz. 14.

(4) PB L 208 van 24. 7. 1998, blz. 11.