Home

Verordening (EG) nr. 1795/98 van de Commissie van 14 augustus 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

Verordening (EG) nr. 1795/98 van de Commissie van 14 augustus 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

Verordening (EG) nr. 1795/98 van de Commissie van 14 augustus 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

Publicatieblad Nr. L 230 van 18/08/1998 blz. 0001 - 0001


VERORDENING (EG) Nr. 1795/98 VAN DE COMMISSIE van 14 augustus 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2635/97 (2), inzonderheid op artikel 21, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 45/98 van de Raad van 19 december 1997 inzake de vaststelling van de voor 1998 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede bepaalde bij de visserij in acht te nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 783/98 (4), quota vastlegt voor kabeljauw voor 1998;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een lidstaat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden V b (EG-zone), VI, XII, XIV, door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, het voor 1998 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Spanje ha proibito de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 28 juli 1998; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden V b (EG-zone), VI, XII, XIV, door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, wordt het aan Spanje voor 1998 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden V b (EG-zone), VI, XII, XIV, door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 28 juli 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 1998.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1.

(2) PB L 356 van 31. 12. 1997, blz. 14.

(3) PB L 12 van 19. 1. 1998, blz. 1.

(4) PB L 113 van 15. 4. 1998, blz. 8.