Home

Verordening (EG) nr. 2375/98 van de Commissie van 3 november 1998 houdende achttiende wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Verordening (EG) nr. 2375/98 van de Commissie van 3 november 1998 houdende achttiende wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Verordening (EG) nr. 2375/98 van de Commissie van 3 november 1998 houdende achttiende wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Publicatieblad Nr. L 295 van 04/11/1998 blz. 0007 - 0008


VERORDENING (EG) Nr. 2375/98 VAN DE COMMISSIE van 3 november 1998 houdende achttiende wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 913/97 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2268/98 (4), wegens het uitbreken van klassieke varkenspest in bepaalde productiegebieden in Spanje, buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt in dat land zijn vastgesteld;

Overwegende dat voor de berekening van de steun voor biggen van 13 tot 16 kg moet worden uitgegaan van de nationale notering, in plaats van de notering op de markt van Lerida;

Overwegende dat, in verband met de handhaving van de veterinairrechtelijke en de handelsbeperkingen, het aantal Iberische biggen en varkens dat aan de bevoegde autoriteiten mag worden geleverd, dient te worden verhoogd zodat de buitengewone maatregelen ook na 14 oktober 1998 verder kunnen worden toegepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 913/97 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 4, lid 4, eerste alinea, wordt vervangen door:

"4. Voor biggen met, voor de partij, een gemiddeld gewicht van ten minste 13 maar minder dan 16 kg per dier wordt de in artikel 1, lid 4, bedoelde steun, af bedrijf, berekend op basis van de gemiddelde prijs per kilogram van "nationale biggen" van de categorie van 12 tot 15 kg die op de markt "Mercolerida" is genoteerd voor de week die voorafgaat aan de levering van de biggen aan de bevoegde autoriteiten.".

2. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1, punt 2, is evenwel van toepassing met ingang van 14 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 november 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB L 131 van 23. 5. 1997, blz. 14.

(4) PB L 284 van 22. 10. 1998, blz. 23.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Maximumaantal dieren dat in totaal mag worden geleverd vanaf 6 mei 1997:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>