Home

Verordening (EG) nr. 2414/98 van de Commissie van 9 november 1998 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de regeling voor producten van de sector melk en zuivelproducten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1150/90

Verordening (EG) nr. 2414/98 van de Commissie van 9 november 1998 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de regeling voor producten van de sector melk en zuivelproducten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1150/90

Verordening (EG) nr. 2414/98 van de Commissie van 9 november 1998 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de regeling voor producten van de sector melk en zuivelproducten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1150/90

Publicatieblad Nr. L 299 van 10/11/1998 blz. 0007 - 0014


VERORDENING (EG) Nr. 2414/98 VAN DE COMMISSIE van 9 november 1998 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de regeling voor producten van de sector melk en zuivelproducten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1150/90

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90 (1), en met name op artikel 30, lid 1,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1706/98 uitvoering geeft aan de wijzigingen die in de regelingen voor de invoer uit de ACS-staten zijn aangebracht naar aanleiding van de herziening halverwege de looptijd van de Vierde Overeenkomst van Lomé; dat met name in artikel 7 van die verordening voor zuivelproducten is voorzien in een verhoging van de tariefcontingenten voor de producten van de GN-codes 0402 en 0406 alsmede in een extra verlaging van de desbetreffende douanerechten; dat ook bij wijze van nieuwe maatregel is voorzien in een verlaging van de voor bepaalde zuivelproducten geldende douanerechten;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1150/90 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1480/98 (3), bepalingen zijn vastgesteld ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde producten van de sector melk en zuivelproducten, van oorsprong uit de ACS-staten of uit de landen en gebieden overzee (LGO); dat deze uitvoeringsbepalingen moeten worden aangepast om rekening te houden met de nieuwe bepalingen van Verordening (EG) nr. 1706/98; dat het duidelijkheidshalve en uit rationele overwegingen aanbeveling verdient een nieuwe verordening vast te stellen en Verordening (EEG) nr. 1150/90 in te trekken;

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen nodig zijn om het beheer van de betrokken tariefcontingenten mogelijk te maken; dat deze uitvoeringsbepalingen een aanvulling vormen op dan wel een afwijking inhouden van het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1044/98 (5);

Overwegende dat met het oog op een correct beheer van het contingent dient te worden bepaald dat enerzijds bij het aanvragen van een invoercertificaat een zekerheid moet worden gesteld, en anderzijds de aanvragers aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen; dat tevens de spreiding van het contingent over het jaar en de geldigheidsduur van de certificaten dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat voor het jaar 1998 reeds certificaten zijn afgegeven in het kader van de regeling die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 715/90; dat derhalve dient te worden aangegeven welke hoeveelheden voor dit jaar beschikbaar zijn in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1706/98 vastgestelde contingenten;

Overwegende dat bijzondere uitvoeringsbepalingen moeten worden vastgesteld voor de afgifte van de certificaten voor de invoer van bepaalde zuivelproducten waarvoor de rechten zijn verlaagd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor invoer in de Gemeenschap van zuivelproducten van oorsprong uit de ACS-staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1706/98 gelden de bij de onderhavige verordening vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

HOOFDSTUK I

Tariefcontingenten

Artikel 2

De invoercertificaten voor invoer in het kader van artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98 worden aangevraagd en afgegeven overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

Artikel 3

De bij artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98 vastgestelde en in bijlage I vermelde contingenten worden als volgt over het jaar gespreid:

- 50 % in de periode van 1 januari tot en met 30 juni,

- 50 % in de periode van 1 juli tot en met 31 december.

Voor het jaar 1998 bedraagt de voor alle producten van elk van de GN-codes 0402 en 0406 beschikbare hoeveelheid 500 ton.

Artikel 4

1. De aanvrager van een invoercertificaat moet bij het indienen van de aanvraag ten genoegen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat aantonen dat hij in de laatste twaalf maanden regelmatig melk of zuivelproducten in de Gemeenschap heeft ingevoerd en/of uit de Gemeenschap heeft uitgevoerd. Van de regeling kan evenwel geen gebruik worden gemaakt door detailhandelszaken of restaurants die hun producten aan de eindverbruiker verkopen.

2. De certificaataanvraag mag slechts één van de bij artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98 vastgestelde contingenten betreffen. Zij mag betrekking hebben op verscheidene producten van GN-code 0402 of 0406 van herkomst uit een enkele staat in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-staten). In dit geval worden in vak 16 alle GN-codes en in vak 15 de desbetreffende omschrijvingen vermeld. Voor elke verschillende productcode wordt echter een afzonderlijk certificaat afgegeven.

3. Op de certificaataanvraag en op het certificaat:

a) wordt in vak 8 het land van oorsprong vermeld; het certificaat verplicht tot invoer uit het vermelde land;

b) wordt het product in vak 15 in bijzonderheden beschreven, waarbij met name worden vermeld:

- de gebruikte grondstof;

- het op de droge stof berekende vetgehalte in gewichtspercenten;

- het op de vetvrije massa berekende vochtgehalte in gewichtspercenten;

- het vetgehalte in gewichtspercenten;

c) wordt in de rubriek "Aantekeningen" het volgnummer van het contingent vermeld en in vak 24 een van de volgende vermeldingen aangebracht:

- Reducción del derecho de aduana en un 65 %, Producto ACP - Apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1706/98, número de contingente 09 . . .

- Nedsættelse af importafgiften med 65 %, AVS-varer - artikel 7, stk. l: forordning (EF) nr. 1706/98, kontingent nr. 09 . . .

- Zollermäßigung um 65 %, AKP-Erzeugnis - Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Kontingent Nr. 09 . . .

- ÌåéùìÝíïò ôåëùíåéáêüò äáóìüò êáôÜ 65 %, ðñïúüí ÁÊÅ - Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1706/98, áñéèìüò ðïóüóôùóçò 09 . . .

- Duty rate reduced by 65 %, ACP-Product - Article 7 (1) Regulation (EC) No 1706/98, quota No 09 . . .

- Réduction du taux de droit de douane de 65 %, produit ACP - article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1706/98, numéro de contingent 09 . . .

- Riduzione del dazio doganale del 65 %, prodotto ACP - Articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1706/98, numero di contingente 09 . . .

- Douanerecht verlaagd met 65 %, ACS-product, artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98, contingentnummer 09 . . .

- Redução da taxa de direito aduaneiro de 65 %, Produto ACP - nº 1 do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1706/98, número de contingente 09 . . .

- Tullinalennus 65 %, asetuksen (EY) N:o 1706/98 7 artiklan 1 kohdan mukainen AKT-tuote, kiintiön numero 09 . . .

- Nedsättning med 65 % av tullsatsen enligt, produkt AVS - artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1706/98, kvotens löpnummer 9 . . .

4. De certificaataanvragen kunnen slechts in de eerste tien dagen van elke periode als bedoeld in artikel 3 worden ingediend. De certificaataanvragen voor het jaar 1998 moeten evenwel binnen een termijn die loopt van 15 tot en met 25 november 1998, worden ingediend.

5. De certificaataanvragen kunnen slechts in aanmerking worden genomen indien de aanvrager schriftelijk verklaart zich er voor de lopende periode toe te verbinden om voor hetzelfde contingent geen aanvragen in te dienen voor hoeveelheden die in totaal groter zijn dan de beschikbare hoeveelheid. Bij niet-naleving van zijn verbintenis kan geen enkele van zijn aanvragen in aanmerking worden genomen.

6. Op de vijfde werkdag na afloop van de termijn voor de indiening van de aanvragen delen de lidstaten de Commissie mede welke aanvragen voor elk van de contingenten zijn ingediend. Deze mededeling bevat per contingent een lijst van de aanvragers onder vermelding van de productcodes, de gevraagde hoeveelheden en de landen van oorsprong; in een overzichtstabel wordt tevens voor elk land van oorsprong de per GN-code in totaal gevraagde hoeveelheid vermeld. Op de voorgeschreven werkdag wordt per telex of per fax medegedeeld welke aanvragen zijn ontvangen, dan wel dat geen aanvragen zijn ontvangen; in het laatste geval hoeft daarvoor alleen het model in bijlage III te worden gebruikt, terwijl in het eerste geval gebruik moet worden gemaakt van de modellen in de bijlagen III en IV.

7. De Commissie beslist zo spoedig mogelijk in hoeverre aan de in dit artikel bedoelde aanvragen gevolg kan worden gegeven. Indien de totale hoeveelheid waarvoor certificaten zijn aangevraagd, groter is dan de beschikbare hoeveelheid, stelt de Commissie een uniforme toewijzingscoëfficiënt vast die wordt toegepast op de per GN-code gevraagde hoeveelheden. Bedraagt de toewijzingscoëfficiënt minder dan 0,80, dan kan de aanvrager voor een of meer van de in zijn aanvraag vermelde GN-codes afstand doen van de afgifte van het certificaat. In dit geval deelt hij zijn besluit binnen een termijn van drie werkdagen na de bekendmaking van de in de vorige alinea bedoelde beslissing mede aan de bevoegde autoriteit, die de gegevens over deze afstanddoening onmiddellijk aan de Commissie doorgeeft. Bedraagt de totale hoeveelheid waarop de aanvragen betrekking hebben, minder dan de beschikbare hoeveelheid, dan bepaalt de Commissie de resterende hoeveelheid, die wordt toegevoegd aan de voor de volgende periode binnen hetzelfde kalenderjaar beschikbare hoeveelheid.

8. Zo spoedig mogelijk nadat de Commissie een beslissing heeft genomen, worden de certificaten afgegeven aan de aanvragers van wie de aanvragen overeenkomstig lid 6 zijn medegedeeld.

Artikel 5

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 bedraagt de geldigheidsduur van de invoercertificaten 150 dagen te rekenen vanaf de datum van de feitelijke afgifte ervan.

De certificaten kunnen evenwel niet langer geldig blijven dan tot en met 31 december van het jaar waarvoor zij zijn afgegeven, behalve de in 1998 verstrekte certificaten, waarvan de geldigheidsduur op 31 mei 1999 verstrijkt.

De op grond van deze verordening afgegeven invoercerticaten kunnen niet worden overgedragen.

HOOFDSTUK II

Verlaging van het douanerecht

Artikel 6

De invoercertificaten voor invoer van de in bijlage II bedoelde producten in het kader van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1706/98 worden aangevraagd en afgegeven overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

Artikel 7

1. Op de certificaataanvraag en op het certificaat

a) wordt in vak 8 het land van oorsprong vermeld; het certificaat verplicht tot invoer uit het vermelde land;

b) worden de producten in vak 15 in bijzonderheden beschreven, waarbij met name worden vermeld:

- de gebruikte grondstof;

- het op de droge stof berekende vetgehalte in gewichtspercenten;

- het op de vetvrije massa berekende vochtgehalte in gewichtspercenten;

- het vetgehalte in gewichtspercenten;

c) wordt in vak 16 de GN-code van het product vermeld;

d) wordt in de rubriek "Aantekeningen" en in vak 24 een van de volgende vermeldingen aangebracht

- Reducción del derecho de aduana en un 16 %, Producto ACP - Apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1706/98

- Nedsættelse af importafgiften med 16 %, AVS-varer - artikel 7, stk. 2: forordning (EF) nr. 1706/98

- Zollermäßigung um 16 %, AKP-Erzeugnis - Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1706/98

- ÌåéùìÝíïò ôåëùíåéáêüò äáóìüò êáôÜ 16 %, ðñïúüí ÁÊÅ - Üñèñï 7 ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1706/98

- Duty rate reduced by 16 %, ACP-Product - Article 7 (2) Regulation (EC) No 1706/98

- Réduction du taux de droit de douane de 16 %, produit ACP - article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1706/98

- Riduzione del dazio doganale del 16 %, prodotto ACP - Articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1706/98

- Douanerecht verlaagd met 16 %, ACS-product, artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1706/98

- Redução da taxa de direito aduaneiro de 16 %, Produto ACP - nº 2 do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1706/98

- Vähennetty tullimaksu 16 prosentilla, AKT-tuote - Asetus (EY) N:o 1706/98 7 artiklan 2 kohdan

- Nedsättning med 16 % av tullsatsen enligt, produkt AVS - artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1706/98.

2. Het bepaalde in artikel 2, leden 3, 4 en 5, van Verordening (EEG) nr. 1374/98 is van toepassing.

HOOFDSTUK III

Algemene bepalingen

Artikel 8

Voor alle in artikel 1 bedoelde producten moet bij de indiening van de invoercertificaataanvragen een zekerheid van 35 ECU per 100 kg worden gesteld.

Artikel 9

Invoer in het kader van de regeling tot verlaging van de invoerrechten als bedoeld in deze verordening is slechts mogelijk als de oorsprong van de betrokken producten door de bevoegde autoriteiten van de landen van uitvoer wordt gecertificeerd met inachtneming van de oorsprongsregels die voor de betrokken producten gelden op grond van protocol nr. 1 bij de op 15 december 1989 te Lomé ondertekende Vierde ACS-EEG-Overeenkomst.

Artikel 10

Onverminderd de bepalingen van deze verordening, is het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3719/88 van toepassing.

Artikel 11

Vóór het einde van de maanden januari en juli delen de lidstaten overeenkomstig bijlage V voor het voorgaande halfjaar per fax het volgende aan de Commissie mede

a) voor de in artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98 bedoelde producten:

- de ingevoerde hoeveelheden,

b) voor de in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1706/98 bedoelde producten:

- de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn afgegeven, en

- de ingevoerde hoeveelheden,

uitgesplitst per code van de gecombineerde nomenclatuur en per land van oorsprong.

Artikel 12

Verordening (EEG) nr. 1150/90 wordt ingetrokken. Zij blijft van toepassing voor de invoercertificaten die op grond van de bepalingen ervan zijn afgegeven.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 november 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 215 van 1. 8. 1998, blz. 12.

(2) PB L 114 van 5. 5. 1990, blz. 21.

(3) PB L 195 van 11. 7. 1998, blz. 11.

(4) PB L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

(5) PB L 149 van 20. 5. 1998, blz. 11.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

Toepassing van artikel 4, lid 3

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

(Bladzijde / )

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DG VI/D/1 - SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUCTEN

AANVRAGEN OM CERTIFICATEN VOOR INVOER TEGEN VERLAAGD DOUANERECHT . . . HALFJAAR 199. . .

Datum:

Lidstaat:

Verordening (EG) nr. . . ./98 van de Commissie

Afzender:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

Aantal bladzijden:

Volgnummer van de aanvragen:

Totale gevraagde hoeveelheid (in ton):

>EIND VAN DE GRAFIEK>

Overzichtstabel

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE IV

Toepassing van artikel 4, lid 3

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DG VI/D/1 - SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUCTEN

AANVRAGEN OM CERTIFICATEN VOOR INVOER TEGEN VERLAAGD DOUANERECHT . . HALFJAAR 199 .

(Bladzijde / )

Lidstaat:

GN-code

Nummer

Aanvrager (naam en adres)

Hoeveelheid

(in ton)

Land van oorsprong

Totaal (in ton) voor volgnummer . . .

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE V

Overeenkomstig artikel 11, onder a), gevraagde gegevens

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

Overeenkomstig artikel 11, onder b), gevraagde gegevens

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>