Home

Verordening (EG) nr. 2437/98 van de Commissie van 12 november 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van het definitieve steunbedrag voor mandarijnen, clementines en satsuma's

Verordening (EG) nr. 2437/98 van de Commissie van 12 november 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van het definitieve steunbedrag voor mandarijnen, clementines en satsuma's

Verordening (EG) nr. 2437/98 van de Commissie van 12 november 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van het definitieve steunbedrag voor mandarijnen, clementines en satsuma's

Publicatieblad Nr. L 303 van 13/11/1998 blz. 0011 - 0011


VERORDENING (EG) Nr. 2437/98 VAN DE COMMISSIE van 12 november 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van het definitieve steunbedrag voor mandarijnen, clementines en satsuma's

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad van 28 oktober 1996 tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten (1), en met name op artikel 6,

Overwegende dat bij artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2202/96 een verwerkingsdrempel voor mandarijnen, clementines en satsuma's is vastgesteld die gelijk is aan 320 000 ton; dat in lid 2 van dat artikel is bepaald dat voor elk verkoopseizoen de overschrijding van de drempel wordt beoordeeld op basis van het gemiddelde van de hoeveelheden die tijdens de laatste drie verkoopseizoenen, met inbegrip van het lopende verkoopseizoen, met steun werden verwerkt; dat in lid 3 van dat artikel is bepaald dat, wanneer een overschrijding is geconstateerd, het steunbedrag dat voor het lopende verkoopseizoen is vastgesteld in de bijlage van de genoemde verordening, wordt verminderd met 1 % per tranche van 3 200 ton waarmee de drempel is overschreden;

Overwegende dat de lidstaten overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1169/97 van de Commissie van 26 juni 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1145/98 (3), mededeling hebben gedaan van de in het verkoopseizoen 1997/1998 voor verwerking in het kader van Verordening (EG) nr. 2202/96 geleverde hoeveelheden mandarijnen, clementines en satsuma's; dat op grond van deze gegevens en van de in de verkoopseizoen 1995/1996 en 1996/1997 met steun verwerkte hoeveelheden is geconstateerd dat de verwerkingsdrempel is overschreden met 23 024 ton; dat bijgevolg de in de bijlage van Verordening (EG) nr. 2202/96 vastgestelde steunbedragen voor mandarijnen, clementines en satsuma's voor het verkoopseizoen 1997/1998 moeten worden verlaagd met 7 %;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De steunbedragen voor mandarijnen, clementines en satsuma's voor het verkoopseizoen 1997/1998 die in de onderscheiden tabellen van de bijlage van Verordening (EG) nr. 2202/96 zijn vastgesteld, worden verlaagd met 7 %.

Bij de betaling van deze steun wordt rekening gehouden met het steunvoorschot dat reeds overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1169/97 is betaald.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 november 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21. 11. 1996, blz. 49.

(2) PB L 169 van 27. 6. 1997, blz. 15.

(3) PB L 159 van 3. 6. 1998, blz. 29.