Home

Verordening (EG) nr. 2701/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 2701/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 2701/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 344 van 18/12/1998 blz. 0081 - 0101


VERORDENING (EG) Nr. 2701/98 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1998 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken (1), inzonderheid op artikel 12, onder ii), v) en vii),

Overwegende dat bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 een gemeenschappelijk kader voor de opstelling van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, het concurrentievermogen en de prestaties van ondernemingen in de Gemeenschap is vastgesteld;

Overwegende dat het noodzakelijk is te bepalen hoe vaak de meerjaarlijkse structurele bedrijfsstatistieken moeten worden opgesteld, wat het eerste referentiejaar voor de opstelling van voorlopige resultaten voor structurele bedrijfsstatistieken moet zijn en hoe de resultaten voor de opstelling van structurele bedrijfsstatistieken moeten worden ingedeeld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De frequentie voor het verzamelen van meerjaarlijkse kenmerken, de indeling van de resultaten en het eerste referentiejaar voor de opstelling van de voorlopige resultaten, zoals bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 worden vastgesteld in de reeksen gegevens in de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

1. De lidstaten produceren deze reeksen voor de gegevens betreffende het referentiejaar 1999 en de daaropvolgende jaren.

2. De lidstaten produceren deze reeksen ook voor de gegevens betreffende de referentiejaren 1995, 1996, 1997 en 1998 wanneer dit in overeenstemming is met de bestaande nationale praktijk.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 1998.

Voor de Commissie

Yves Thibault de SILGUY

Lid van de Commissie

(1) PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1.

BIJLAGE

REEKSEN

NIJVERHEID, BOUWNIJVERHEID, DIENSTEN EN HANDEL

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 1, sectie 4, punten 3 en 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Regionale jaarstatistiek, genoemd in bijlage 1, sectie 4, punten 3 en 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarlijkse voorlopige resultaten, genoemd in bijlage 1, sectie 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voorlopige resultaten worden toegezonden binnen een termijn van tien maanden na het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode.

NIJVERHEID

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 2, sectie 4, punten 2 en 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek EEA's, genoemd in bijlage 2, sectie 4, punten 2 en 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Regionale jaarstatistiek, genoemd in bijlage 2, sectie 4, punten 2 en 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 2, sectie 4, punt 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarlijkse voorlopige resultaten, genoemd in bijlage 2, sectie 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voorlopige resultaten worden toegezonden binnen een termijn van tien maanden na het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode.

HANDEL

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarlijkse voorlopige resultaten, genoemd in bijlage 3, sectie 8, punt 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voorlopige resultaten worden toegezonden binnen een termijn van tien maanden na het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode.

Jaarstatistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 3, sectie 4, punten 2 en 3, van Verordening (EG, Euratom) nr 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 3, sectie 4, punt 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Informatie over het type leverancier en het type klant

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Regionale jaarstatistiek, genoemd in bijlage 3, sectie 4, punten 2 en 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Meerjaarlijkse regionale statistiek, genoemd in bijlage 3, sectie 4, punten 2 en 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BOUWNIJVERHEID

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 4, sectie 4, punten 2 en 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek EEA's, genoemd in bijlge 4, sectie 4, punten 2 en 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Regionale jaarstatistiek, genoemd in bijlage 4, sectie 4, punten 2 en 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Meerjaarlijkse statistiek ondernemingen, genoemd in bijlage 4, sectie 4, punt 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarlijkse voorlopige resultaten, genoemd in bijlage 4, sectie 8, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voorlopige resultaten worden toegezonden binnen een termijn van tien maanden na het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode.

(1) Voor de klassen 66.01 en 66.03: geboekte brutopremie.

(2) Voor de klassen 66.01 en 66.03: geen gegevens vereist.

(3) Voor de klassen 66.01 en 66.03: geen gegevens vereist.

(4) PB L 195 van 29.7.1980, blz. 35.

(5) Gegevens voor 11 21 0 (aantal lokale eenheden) hoeven alleen te worden verstrekt indien het aantal lager is dan in reeks 3E (regionale jaarstatistiek), m.a.w. indien hiertoe alleen lokale eenheden van ondernemingen uit sectie G van de NACE Rev. 1 behoren (bijlage 3, sectie 7, punt 4).