Home

1999/120/EG: Beschikking van de Commissie van 27 januari 1999 tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van darmen van dieren (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 196) (Voor de EER relevante tekst)

1999/120/EG: Beschikking van de Commissie van 27 januari 1999 tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van darmen van dieren (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 196) (Voor de EER relevante tekst)

1999/120/EG: Beschikking van de Commissie van 27 januari 1999 tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van darmen van dieren (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 196) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 036 van 10/02/1999 blz. 0021 - 0047


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 27 januari 1999 tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van darmen van dieren (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 196) (Voor de EER relevante tekst) (1999/120/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/603/EG (2), en met name op artikel 2, lid 4, en artikel 7,

Overwegende dat in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (4), is bepaald dat darmen van dieren uit alle derde landen mogen worden ingevoerd;

Overwegende dat bij Beschikking 77/99/EEG van de Raad (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/76/EG (6), voorwaarden zijn vastgesteld voor de productie, het in de handel brengen en de invoer van gereinigde magen, blazen en darmen, gezouten of gedroogd en/of verhit;

Overwegende dat de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van darmen van dieren uit derde landen zijn vastgesteld bij Beschikking 94/187/EG van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/106/EG (8);

Overwegende dat de Commissie van sommige derde landen lijsten van inrichtingen heeft ontvangen en garanties heeft gekregen dat deze inrichtingen aan de relevante gezondheidsvoorschriften van de Gemeenschap voldoen en de uitvoer naar de Europese Gemeenschap van producten afkomstig uit een van deze inrichtingen zal worden geschorst zodra deze garanties daar niet meer worden nagekomen;

Overwegende dat de Commissie niet voor alle betrokken derde landen heeft kunnen nagaan of hun inrichtingen aan de communautaire voorschriften voldoen en of de door de bevoegde autoriteit verstrekte garanties gefundeerd zijn;

Overwegende dat de periode waarin de lidstaten darmen van dieren mogen invoeren uit de door hen erkende inrichtingen, normaal op 31 december 1998 afloopt;

Overwegende dat derde landen die na afloop van die termijn hun lijsten van inrichtingen niet overeenkomstig de communautaire voorschriften hebben ingediend, geen darmen van dieren meer naar de Gemeenschap mogen uitvoeren;

Overwegende dat bijgevolg voor bepaalde landen voorlopige lijsten van inrichtingen die darmen van dieren produceren, kunnen worden opgesteld volgens de bij Beschikking 95/408/EG vastgestelde procedure;

Overwegende evenwel dat sommige derde landen hun lijsten van inrichtingen niet tijdig hebben ingediend en, ten gevolge van technische problemen, ook vertraging hebben opgelopen bij de opstelling van een gezondheidscerificaat; dat derhalve, om te voorkomen dat het handelsverkeer wordt onderbroken, als overgangsmaatregel moet worden voorzien in een aanvullende termijn voor de invoer van darmen, magen en blazen uit die derde landen; dat in dat geval de bevoegde autoriteit van de betrokken derde landen moet verklaren dat de darmen, magen en blazen zijn geproduceerd onder adequate hygiënische omstandigheden;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De lidstaten staan de invoer toe van darmen van dieren uit de in de bijlage vermelde inrichtingen.

2. Alle overige communautaire bepalingen op veterinairrechtelijk gebied blijven van toepassing op de invoer van darmen van dieren.

Artikel 2

Gedurende een overgangsperiode die afloopt op 31 maart 1999, staan de lidstaten de invoer toe van darmen, magen en blazen uit inrichtingen in derde landen die niet in de lijst van de bijlage zijn opgenomen, maar ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteit van het betrokken derde land heeft verklaard dat de darmen, magen en blazen zijn geproduceerd onder adequate hygiënische omstandigheden.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 januari 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 243 van 11. 10. 1995, blz. 17.

(2) PB L 289 van 28. 10. 1998, blz. 36.

(3) PB L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(4) PB L 24 van 30. 1. 1998, blz. 31.

(5) PB L 26 van 31. 1. 1977, blz. 85.

(6) PB L 10 van 16. 1. 1998, blz. 25.

(7) PB L 89 van 6. 4. 1994, blz. 18.

(8) PB L 24 van 31. 1. 1996, blz. 34.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animales / Produkt: Maver, dyreblærer og dyretarme / Erzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von Tieren / Ðñïúüí: óôïìÜ÷éá êýóôåéò êáé Ýíôåñá / Product: Stomachs, bladders and intestines of animals / Produit: Estomacs, vessies et boyaux d'animaux / Prodotto: Stomaci, vesciche e budella di origine animale / Product: Magen, blazen en darmen van dieren / Produto: Estômagos, bexigas e tripas de animais / Tuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suolia / Varuslag: Magar, blåsor och tarmar

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>