Home

1999/124/EG: Beschikking van de Commissie van 3 februari 1999 houdende goedkeuring van de voorschriften inzake het gebruik van een grafisch symbool voor specifieke kwaliteitsproducten van de landbouw in de regio Madeira (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 219) (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

1999/124/EG: Beschikking van de Commissie van 3 februari 1999 houdende goedkeuring van de voorschriften inzake het gebruik van een grafisch symbool voor specifieke kwaliteitsproducten van de landbouw in de regio Madeira (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 219) (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

1999/124/EG: Beschikking van de Commissie van 3 februari 1999 houdende goedkeuring van de voorschriften inzake het gebruik van een grafisch symbool voor specifieke kwaliteitsproducten van de landbouw in de regio Madeira (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 219) (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 040 van 13/02/1999 blz. 0046 - 0048


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 3 februari 1999 houdende goedkeuring van de voorschriften inzake het gebruik van een grafisch symbool voor specifieke kwaliteitsproducten van de landbouw in de regio Madeira (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 219) (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) (1999/124/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2348/96 van de Raad (2), en met name op artikel 31, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1418/96 van de Commissie van 22 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van een grafisch symbool voor de voor ultraperifere gebieden specifieke kwaliteitsproducten van de landbouw (3),

Overwegende dat, op grond van artikel 31, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1600/92, een grafisch symbool is uitgewerkt om ruimere bekendheid te geven aan en het verbruik te bevorderen van kwaliteitsproducten van de landbouw, in ongewijzigde staat of na verwerking, die specifiek zijn voor de regio's Azoren en Madeira; dat de Commissie dit grafische symbool en de voorschriften voor de reproductie ervan heeft vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2054/96 (4);

Overwegende dat, op grond van artikel 31, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1600/92, de voorwaarden voor het gebruik van het grafische symbool voor specifieke kwaliteitsproducten van de landbouw van de regio's Azoren en Madeira, worden voorgesteld door de bedrijfsorganisaties, worden meegedeeld door de nationale autoriteiten en worden goedgekeurd door de Commissie; dat de Portugese autoriteiten de voorwaarden voor het gebruik en de administratieve uitvoeringsbepalingen op basis waarvan de bevoegde autoriteiten van Madeira het recht op het gebruik van het grafische symbool zullen verlenen, samen met hun gunstig advies hebben meegedeeld;

Overwegende dat met deze voorwaarden voor het gebruik de bij de instelling van het grafische symbool nagestreefde doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt; dat deze voorwaarden voor het gebruik moeten worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De voorwaarden voor het gebruik van het grafische symbool voor specifieke kwaliteitsproducten van de landbouw in de regio Madeira, ingediend door de Portugese autoriteiten en vervat in de bijlage, worden goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

Artikel 3

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 3 februari 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1.

(2) PB L 320 van 11. 12. 1996, blz. 1.

(3) PB L 182 van 23. 7. 1996, blz. 9.

(4) PB L 280 van 31. 10. 1996, blz. 1.

BIJLAGE

Uittreksel uit het ontwerpbesluit ("Portaria") van de autonome regio Madeira inzake de voorwaarden voor het gebruik en de administratieve uitvoeringsbepalingen inzake het grafische symbool voor specifieke landbouwproducten van de regio Madeira.

Região Autónoma da Madeira

Governo Regional

Secretaria Regional da Agricultura, Florestas e Pescas

ONTWERPBESLUIT

(Uittreksel)

TITEL I

(Voorwaarden voor het gebruik)

Artikel 1

1. Het grafische symbool, dat is ingevoerd op grond van artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad, mag uitsluitend worden gebruikt voor producten van de visserij, al dan niet verwerkt, die specifiek zijn voor de autonome regio Madeira, als ultraperifeer gebied.

2. Niet-verwerkte producten van de landbouw of de visserij moeten verkregen zijn in de autonome regio Madeira.

Wanneer specifieke verwerkte producten van de autonome regio Madeira als belangrijkste kenmerk de gebruikte grondstof hebben, moet die grondstof voor ten minste 90 volumepercent lokaal verkregen zijn.

Wanneer verwerkte producten de wijze van productie of van vervaardiging als belangrijkste kenmerk hebben, wordt de specificiteit van die wijze van productie of van vervaardiging in aanmerking genomen.

3. Deze producten moeten de eigen kenmerken als producten van de autonome regio Madeira hebben, met name ten aanzien van de voorwaarden en de wijze van productie of van vervaardiging en de daarbij gebruikte technieken, alsmede ten aanzien van de normen inzake aanbiedingsvorm en verpakking.

4. Het grafische symbool mag uitsluitend worden gebruikt voor producten van de hoogste kwaliteit.

De kwaliteit wordt bepaald met inachtneming van de voorschriften van de communautaire regelgeving of, bij gebreke daarvan, de internationale normen.

Bij gebrek aan communautaire of internationale normen, worden normen vastgesteld door de "Secretário Regional de Agricultura, Florestas e Pescas" (regionale secretaris voor landbouw, bosbouw en visserij), op basis van voorstellen van de bedrijfsorganisaties.