Home

1999/289/GBVB: Besluit van de Raad van 26 april 1999 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar

1999/289/GBVB: Besluit van de Raad van 26 april 1999 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar

1999/289/GBVB: Besluit van de Raad van 26 april 1999 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar

Publicatieblad Nr. L 114 van 01/05/1999 blz. 0001 - 0001


BESLUIT VAN DE RAAD

van 26 april 1999

houdende verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar

(1999/289/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, en met name op artikel J.2,

Overwegende dat Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB van 28 oktober 1996 betreffende Birma/Myanmar, door de Raad vastgesteld op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie(1), is gewijzigd en verlengd bij Besluit 98/612/GBVB(2), dat op 29 april 1999 verstrijkt;

Overwegende dat Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB, gelet op punt 6 ervan, opnieuw verlengd dient te worden,

BESLUIT:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB wordt verlengd tot en met 29 oktober 1999.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gedaan te Luxemburg, 26 april 1999.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. FISCHER

(1) PB L 287 van 8.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 291 van 30.10.1998, blz. 1.