Home

1999/322/EG: Besluit van de Raad van 3 mei 1999 houdende machtiging van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in de context van de opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie om op te treden als vertegenwoordiger van bepaalde lidstaten bij de sluiting van contracten met betrekking tot de installatie en werking van de Help Desk Server van de Management Unit en van het Sirene fase II-netwerk, alsmede om die contracten te beheren

1999/322/EG: Besluit van de Raad van 3 mei 1999 houdende machtiging van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in de context van de opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie om op te treden als vertegenwoordiger van bepaalde lidstaten bij de sluiting van contracten met betrekking tot de installatie en werking van de Help Desk Server van de Management Unit en van het Sirene fase II-netwerk, alsmede om die contracten te beheren

1999/322/EG: Besluit van de Raad van 3 mei 1999 houdende machtiging van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in de context van de opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie om op te treden als vertegenwoordiger van bepaalde lidstaten bij de sluiting van contracten met betrekking tot de installatie en werking van de Help Desk Server van de Management Unit en van het Sirene fase II-netwerk, alsmede om die contracten te beheren

Publicatieblad Nr. L 123 van 13/05/1999 blz. 0049 - 0050


BESLUIT VAN DE RAAD

van 3 mei 1999

houdende machtiging van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in de context van de opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie om op te treden als vertegenwoordiger van bepaalde lidstaten bij de sluiting van contracten met betrekking tot de installatie en werking van de "Help Desk Server" van de Management Unit en van het Sirene fase II-netwerk, alsmede om die contracten te beheren

(1999/322/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Op grond van artikel 7 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie;

(1) Overwegende dat de secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie, in het kader van de samenwerking tussen de lidstaten die de overeenkomst van 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 1985 hebben ondertekend, is gemachtigd om namens die lidstaten bepaalde contracten te sluiten en te beheren;

(2) Overwegende dat deze taak, die tot nog toe in het kader van de Schengen-samenwerking werd uitgevoerd door de secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie, als gevolg van de integratie van het Schengen-secretariaat in het secretariaat-generaal van de Raad, moet worden overgenomen door de secretaris-generaal van de Raad;

(3) Overwegende dat deze taak, die de secretaris-generaal van de Raad namens een aantal lidstaten zal uitvoeren, een nieuwe opdracht is die los staat van de taken die de secretaris-generaal vervult uit hoofde van zijn verplichtingen krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie;

(4) Overwegende dat het derhalve wenselijk is dat deze nieuwe taak via een uitdrukkelijk besluit van de Raad wordt toegewezen aan de secretaris-generaal,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De Raad machtigt de secretaris-generaal van de Raad op te treden als de vertegenwoordiger van de betrokken lidstaten en in de plaats te treden van de secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie in het door de Benelux Economische Unie met France Telecom Network Services Belgium, thans Global One Belgium, namens deze lidstaten op 23 augustus 1996 gesloten contract over levering, installatie en beheer van het Sirene fase II-netwerk, alsmede over het verstrekken van de met het gebruik ervan samenhangende diensten.

2. De Raad machtigt de secretaris-generaal van de Raad op te treden als de vertegenwoordiger van de betrokken lidstaten, teneinde namens hen een contract te sluiten met Digital Equipment NV over het doen functioneren en het inrichten van een "help desk server" bij het verstrijken van het lopende contract dat op 8 mei 1996 door de secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie en Digital Equipment NV is gesloten.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde machtigingen gelden voor de tijd dat de betalingen uit hoofde van bovengenoemde contracten niet ten laste komen van de begroting van de Europese Gemeenschappen, maar voor rekening van de betrokken lidstaten blijven.

Artikel 2

De werkzaamheden in verband met het beheer van de in artikel 1 bedoelde contracten namens de betrokken lidstaten worden door het secretariaat-generaal van de Raad als onderdeel van zijn normale administratieve taken verricht.

Artikel 3

Alle aangelegenheden omtrent de niet-contractuele aansprakelijkheid op grond van handelen of nalaten door het secretariaat-generaal van de Raad bij het vervullen van zijn taken uit hoofde van dit besluit, vallen onder artikel 288, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Artikel 235 van dat Verdrag is dientengevolge van toepassing op eventuele geschillen betreffende schadevergoeding.

Artikel 4

De secretaris-generaal van de Raad opent een speciale op zijn naam gestelde bankrekening om met ingang van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam de balans over te nemen van het tot dat tijdstip door de secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie gevoerde beheer van de contracten met de in artikel 1, leden 1 en 2, vermelde ondernemingen.

Artikel 5

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 6

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 3 mei 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

J. FISCHER