Home

1999/384/EG: Beschikking van de Commissie van 31 mei 1999 houdende wijziging van Beschikking 95/108/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1438) (Voor de EER relevante tekst)

1999/384/EG: Beschikking van de Commissie van 31 mei 1999 houdende wijziging van Beschikking 95/108/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1438) (Voor de EER relevante tekst)

1999/384/EG: Beschikking van de Commissie van 31 mei 1999 houdende wijziging van Beschikking 95/108/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1438) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 146 van 11/06/1999 blz. 0052 - 0053


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 31 mei 1999

houdende wijziging van Beschikking 95/108/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1438)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/384/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG(2), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG, en met name op artikel 9,

(1) Overwegende dat de Commissie, in verband met de situatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in Italië, Beschikking 95/108/EG van 28 maart 1995 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië(4) heeft gegeven;

(2) Overwegende dat Afrikaanse varkenspest in de provincie Nuoro, regio Sardinië, Italië, als een enzoötische ziekte moet worden beschouwd;

(3) Overwegende dat de dierziektesituatie, in verband met de handel in levende varkens, vers varkensvlees en bepaalde varkensvleesproducten, een gevaar kan opleveren voor de beslagen in andere regio's van Italië en in andere lidstaten;

(4) Overwegende dat Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG(6), voorziet in de mogelijkheid van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitroeiing van en de controle op dierziekten;

(5) Overwegende dat het uitroeiingsprogramma dat is goedgekeurd bij Beschikking 98/703/EG van de Commissie van 26 november 1998 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van dierziekten die voor 1999 door de lidstaten zijn ingediend, en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap(7) ten doel heeft Afrikaanse varkenspest in de nog resterende besmette gebieden van Sardinië uit te roeien;

(6) Overwegende dat, in het licht van de diergezondheidssituatie in de provincies Sassari, Oristano en Cagliari en de bestaande controles op verplaatsingen van dieren in de regio Sardinië, de voor bepaalde slachtvarkens geldende onderzoeksprocedures kunnen worden aangepast;

(7) Overwegende dat de Italiaanse autoriteiten wettelijke maatregelen hebben genomen om het vervoer van levende varkens, vers varkensvlees en bepaalde varkensvleesproducten vanuit Sardinië te verbieden en dat de vaststelling van deze wettelijke maatregelen de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze beschikking garandeert;

(8) Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 95/108/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 2, onder b), wordt het bepaalde in het vijfde en het zesde streepje vervangen door: "- die zijn opgenomen in een varkensbeslag op een bedrijf waarvoor een serologisch onderzoekprogramma geldt op grond van het programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest dat door de Commissie is vastgesteld in het kader van Beschikking 90/424/EEG van de Raad, en waar in de laatste zes maanden geen antilichamen tegen het virus van Afrikaanse varkenspest zijn gevonden;

- waarvoor, in de laatste tien dagen voordat zij naar het slachthuis zijn vervoerd, een aan een verplaatsing voorafgaand serologisch onderzoekprogramma is uitgevoerd, zonder dat daarbij antilichamen tegen het virus van Afrikaanse varkenpest zijn gevonden; het aan een verplaatsing voorafgaand serologisch onderzoekprogramma voor de betrokken zending moet zo zijn opgezet dat ten aanzien van de opsporing van seropositieve dieren een betrouwbaarheidsgraad van ongeveer 95 % geldt bij een prevalentie van 5 %;".

2. Artikel 6 wordt vervangen door: "Artikel 6

Italië stelt alle lidstaten en de Commissie in het bezit van:

a) een lijst met de naam en de plaats van vestiging van de in artikel 2 bedoelde aangewezen slachthuizen en van de in artikel 4, lid 2, onder b), bedoelde aangewezen inrichtingen, die zijn erkend door de centrale veterinaire autoriteit;

b) om de zes maanden, een rapport met informatie over het aantal varkens waarvoor de in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde maatregelen zijn toegepast, en met de resultaten van de serologische tests die zijn verricht.".

Artikel 2

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 31 mei 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(2) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(3) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(4) PB L 79 van 7.4.1995, blz. 29.

(5) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(6) PB L 168 van 2.7.1994, blz. 31.

(7) PB L 333 van 9.12.1998, blz. 29.