Home

1999/440/GBVB: Besluit van de Raad van 6 juli 1999 betreffende de verlenging van Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB tot vaststelling van een bijstandsprogramma van de Europese Unie om de Palestijnse Autoriteit te steunen in haar inspanningen ter bestrijding van de terroristische activiteiten die van de onder haar controle staande gebieden uitgaan

1999/440/GBVB: Besluit van de Raad van 6 juli 1999 betreffende de verlenging van Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB tot vaststelling van een bijstandsprogramma van de Europese Unie om de Palestijnse Autoriteit te steunen in haar inspanningen ter bestrijding van de terroristische activiteiten die van de onder haar controle staande gebieden uitgaan

1999/440/GBVB: Besluit van de Raad van 6 juli 1999 betreffende de verlenging van Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB tot vaststelling van een bijstandsprogramma van de Europese Unie om de Palestijnse Autoriteit te steunen in haar inspanningen ter bestrijding van de terroristische activiteiten die van de onder haar controle staande gebieden uitgaan

Publicatieblad Nr. L 171 van 07/07/1999 blz. 0001 - 0001


BESLUIT VAN DE RAAD

van 6 juli 1999

betreffende de verlenging van Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB tot vaststelling van een bijstandsprogramma van de Europese Unie om de Palestijnse Autoriteit te steunen in haar inspanningen ter bestrijding van de terroristische activiteiten die van de onder haar controle staande gebieden uitgaan

(1999/440/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 29 april 1997 Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB(1) vastgesteld tot vaststelling van een bijstandsprogramma van de Europese Unie om de Palestijnse Autoriteit te steunen in haar inspanningen ter bestrijding van de terroristische activiteiten die van de onder haar controle staande gebieden uitgaan.

(2) Genoemd Gemeenschappelijk Optreden, waarbij een adviseur van de Europese Unie werd benoemd, verstrijkt op 29 april 2000.

(3) De resultaten van de evaluatie halverwege van genoemd Gemeenschappelijk Optreden hebben bevestigd dat het bijstandsprogramma van de Europese Unie een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot het verwezenlijken van de doelstellingen die de Europese Unie nastreeft, namelijk het steunen van de Palestijnse Autoriteit in haar inspanningen ter bestrijding van de terroristische activiteiten die van de onder haar controle staande gebieden uitgaan.

(4) Bij het begin van de uitvoering van verscheidene activiteiten die deel uitmaken van het bijstandsprogramma van de Europese Unie is vertraging opgetreden en als gevolg daarvan zal de duur van deze activiteiten de looptijd van Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB waarschijnlijk overschrijden.

(5) Continuïteit bij de uitvoering van de diverse activiteiten wordt belangrijk geacht om de door de Europese Unie nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken.

(6) De Raad heeft op 26 oktober 1998 het mandaat van de vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten (MEPP) uitgebreid met veiligheidsaangelegenheden; het is derhalve belangrijk te zorgen voor de coördinatie en de samenhang van de aanpak van de Europese Unie,

BESLUIT:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB wordt hierbij verlengd tot en met 31 mei 2002.

Artikel 2

De adviseur van de Europese Unie en de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten coördineren hun optreden op het gebied van de veiligheidssamenwerking om te zorgen voor samenhang van het optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van het vredesproces in het Midden-Oosten.

Artikel 3

Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB wordt uiterlijk op 30 juni 2000 opnieuw bezien met het oog op de eventuele aanneming van een meerjarenprogramma en de vaststelling van een indicatief financieel bedrag voor de resterende periode.

Artikel 4

Dit besluit wordt van kracht op de datum van zijn aanneming.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gedaan te Brussel, 6 juli 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

T. HALONEN

(1) PB L 120 van 12.5.1997, blz. 2.