Home

1999/525/EG: Besluit van de Raad van 12 juli 1999 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Laos betreffende de handel in textielproducten

1999/525/EG: Besluit van de Raad van 12 juli 1999 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Laos betreffende de handel in textielproducten

BESLUIT VAN DE RAAD

van 12 juli 1999

inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Laos betreffende de handel in textielproducten

(1999/525/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

(1) Overwegende dat de Commissie namens de Europese Gemeenschap onderhandelingen heeft gevoerd over een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Laos betreffende de handel in textielproducten, welke overeenkomst op 16 juni 1998 is geparafeerd;

(2) Overwegende dat deze overeenkomst op grond van Besluit 98/678/EG(1) in afwachting van de voltooiing van de voor de sluiting ervan vereiste procedures sinds 1 november 1998 voorlopig wordt toegepast,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Laos betreffende de handel in textielproducten wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 12 juli 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

S. NIINISTÖ

(1) PB L 321 van 30.11.1998, blz. 41.