Home

1999/630/EG, EGKS, Euratom: Besluit van de Raad van 13 september 1999 houdende benoeming van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

1999/630/EG, EGKS, Euratom: Besluit van de Raad van 13 september 1999 houdende benoeming van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

1999/630/EG, EGKS, Euratom: Besluit van de Raad van 13 september 1999 houdende benoeming van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 248 van 21/09/1999 blz. 0034 - 0034


BESLUIT VAN DE RAAD

van 13 september 1999

houdende benoeming van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

(1999/630/EG, EGKS, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 207, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en met name op artikel 30, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 121, lid 2,

Overwegende dat moet worden overgegaan tot de benoeming van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Pierre De Boissieu wordt benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie voor een periode van vijf jaar vanaf 18 oktober 1999.

Artikel 2

Dit besluit zal ter kennis van de heer Pierre De Boissieu worden gebracht door de voorzitter van de Raad.

Het zal tevens worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 13 september 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

T. HALONEN