Home

1999/688/EG: Beschikking van de Commissie van 6 oktober 1999 houdende wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2851/98 tot vaststelling voor 1999 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3192)

1999/688/EG: Beschikking van de Commissie van 6 oktober 1999 houdende wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2851/98 tot vaststelling voor 1999 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3192)

1999/688/EG: Beschikking van de Commissie van 6 oktober 1999 houdende wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2851/98 tot vaststelling voor 1999 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3192)

Publicatieblad Nr. L 271 van 21/10/1999 blz. 0041 - 0043


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 oktober 1999

houdende wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2851/98 tot vaststelling voor 1999 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3192)

(1999/688/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 894/97 van de Raad van 29 april 1997 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden(1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3554/90 van de Commissie van 10 december 1990 houdende nadere bepalingen voor de vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen(2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3407/93(3), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2851/98 van de Commissie(4) is de in artikel 10, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 894/97 bedoelde lijst van de vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen, vastgesteld voor 1999.

(2) De autoriteiten van de betrokken lidstaten hebben verzocht om wijzigingen in de in voornoemde lijst vermelde gegevens. Deze verzoeken bevatten alle vereiste gegevens die zijn voorgeschreven bij artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3554/90. Uit onderzoek van deze gegevens is gebleken dat zij aan voornoemde bepaling voldoen en dat de in de betrokken lijst vermelde gegevens derhalve dienen te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De gegevens die voorkomen in de lijst die is vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2851/98 worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 oktober 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 132 van 23.5.1997, blz. 1.

(2) PB L 346 van 11.12.1990, blz. 11.

(3) PB L 310 van 14.12.1993, blz. 19.

(4) PB L 358 van 30.12.1998, blz. 45.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

A. Datos que se retiran de la lista/Oplysninger, der skal slettes i listen/Aus der Liste herauszunehmende Angaben/Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο/Information to be deleted from the list/Renseignements à retirer de la liste/Dati da togliere dall'elenco/Inlichtingen te schrappen uit de lijst/Informações a retirar da lista/Luettelosta poistettavat tiedot/Uppgifter som skall tas bort från förteckningen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Datos que se añaden a la lista/Oplysninger, der skal anføres i listen/In der Liste hinzufügende Angaben/Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο/Information to be added to the list/Renseignements à ajouter à la liste/Dati da aggiungere all'elenco/Inlichtingen toe te voegen aan de lijst/Informações a aditar à lista/Luetteloon lisättävät tiedot/Uppgifter som skall läggas till i förteckningen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>