Home

1999/745/EG: Beschikking van de Commissie van 4 november 1999 inzake toekenning van communautaire steun voor evaluatie van de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwproducten en tot wijziging van de betrokken beschikkingen van de Commissie houdende goedkeuring van programmeringsdocumenten voor de verschillende lidstaten in het kader van doelstelling 5 a) (buiten gebieden van doelstelling 1 en doelstelling 6), voor de periode 1994-1999 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3124)

1999/745/EG: Beschikking van de Commissie van 4 november 1999 inzake toekenning van communautaire steun voor evaluatie van de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwproducten en tot wijziging van de betrokken beschikkingen van de Commissie houdende goedkeuring van programmeringsdocumenten voor de verschillende lidstaten in het kader van doelstelling 5 a) (buiten gebieden van doelstelling 1 en doelstelling 6), voor de periode 1994-1999 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3124)

1999/745/EG: Beschikking van de Commissie van 4 november 1999 inzake toekenning van communautaire steun voor evaluatie van de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwproducten en tot wijziging van de betrokken beschikkingen van de Commissie houdende goedkeuring van programmeringsdocumenten voor de verschillende lidstaten in het kader van doelstelling 5 a) (buiten gebieden van doelstelling 1 en doelstelling 6), voor de periode 1994-1999 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3124)

Publicatieblad Nr. L 298 van 19/11/1999 blz. 0030 - 0035


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 november 1999

inzake toekenning van communautaire steun voor evaluatie van de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwproducten en tot wijziging van de betrokken beschikkingen van de Commissie houdende goedkeuring van programmeringsdocumenten voor de verschillende lidstaten in het kader van doelstelling 5 a) (buiten gebieden van doelstelling 1 en doelstelling 6), voor de periode 1994-1999

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3124)

(Enkel de tekst in de Nederlandse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Italiaanse, de Spaanse en de Zweedse taal is authentiek)

(1999/745/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3193/94(2), en met name op artikel 25, lid 5, derde alinea,

Gelet op Verordening (EG) nr. 951/97 van de Raad van 20 mei 1997 inzake de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwproducten(3), en met name op artikel 15, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 867/90 van de Raad(4) is de gemeenschappelijke maatregel uitgebreid tot bosbouwproducten.

(2) De Commissie heeft bij de in bijgaande tabel (bijlage I) genoemde beschikkingen haar goedkeuring gehecht aan de programmeringsdocumenten voor structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwproducten in de lidstaten in het kader van doelstelling 5 a), buiten gebieden van doelstelling 1 en doelstelling 6, voor de periode 1994-1999.

(3) Op grond van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2052/88 juncto artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 4253/88, moeten de structuurmaatregelen van de Gemeenschap worden geëvalueerd om na te gaan hoe doeltreffend ze zijn. In het laatstgenoemde artikel is bepaald dat de Commissie en de lidstaten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor deze evaluaties. In artikel 5, lid 2, onder e), van Verordening (EEG) nr. 2052/88 is bepaald dat steun ten behoeve van de technische bijstand, met inbegrip van de maatregelen om de acties te evalueren, een toelaatbare vorm van financiële bijstand is.

(4) Anders dan bij de overige programma's voor structurele bijstandsverlening, is bij de oorspronkelijke programmering van de krachtens Verordening (EG) nr. 951/97 buiten de gebieden van doelstelling 1 en doelstelling 6 genomen maatregelen niet voorzien in steun voor technische bijstand. De eis om een evaluatie uit te voeren met betrekking tot de periode 1991-1993 en ook tussentijds en achteraf een evaluatie uit te voeren voor de lopende periode 1994-1999 zal bijkomende kosten veroorzaken die voor rekening komen van de lidstaten.

(5) De lidstaten in de vergadering van het Comité landbouwstructuur en plattelandsontwikkeling van 28 januari 1997 hebben bij de discussie over de evaluatie van krachtens Verordening (EG) nr. 951/97 en Verordening (EEG) nr. 867/90 genomen maatregelen gevraagd dat de fondsen mee de uitgaven voor evaluatie zouden financieren. De Commissie acht dit verzoek terecht.

(6) In artikel 1, tweede alinea, van Beschikking 98/524/EG van de Commissie van 28 juli 1998 houdende wijziging van Beschikking 94/279/EG tot vaststelling, voor de periode 1994-1999, van de indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten van de structuurfondsen voor het landbouwgedeelte van de doelstelling 5 a) buiten doelstelling 1 regio's, als omschreven in Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad(5) is bepaald dat van de vastleggingskredieten voor het landbouwgedeelte van doelstelling 5 a), met uitzondering van de maatregelen die vallen onder doelstelling 1, een bedrag van 4 miljoen ECU uit het EOGFL (afdeling Oriëntatie) wordt gereserveerd voor steun ten behoeve van de technische bijstand voor de evaluatie achteraf voor de periode 1991-1993 en de evaluatie halverwege en achteraf voor de periode 1994-1999. In vorengenoemd artikel is bepaald dat de uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de steun in een afzonderlijke beschikking van de Commissie zullen worden vastgesteld. Het is de bedoeling bij deze beschikking het bedrag van 4 miljoen EUR te verdelen over de verschillende programma's van de lidstaten. Het voor de programma's van elk van de lidstaten toe te kennen bedrag wordt berekend met de weging die is toegepast voor de toewijzing van de middelen aan de lidstaten.

(7) Evaluaties van structuurmaatregelen van de Gemeenschap voor de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwproducten, waarvoor door de Gemeenschap reeds andere financiële bijstand is verleend, komen niet in aanmerking voor steun krachtens deze beschikking.

(8) De bedragen die bij deze beschikking worden verdeeld, maken deel uit van de indicatieve toewijzing per lidstaat van de vastleggingskredieten van de structuurfondsen voor het landbouwgedeelte van doelstelling 5 a), met uitzondering van de maatregelen die vallen onder doelstelling 1, zoals die voor de periode 1994-1999 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2052/88. De aan de lidstaten toegewezen bijkomende financiële middelen die eventueel na de evaluatie resteren, mogen door de lidstaten worden gebruikt voor bijkomende maatregelen in het kader van de betrokken programma's.

(9) In artikel 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1866/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot regeling van het gebruik van de ecu bij de besteding van de middelen van de structuurfondsen(6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2745/94(7), is bepaald dat in beschikkingen van de Commissie houdende goedkeuring van gecombineerde programmeringsdocumenten, de bedragen van de communautaire bijstand waartoe voor de gehele periode is besloten, en de verdeling daarvan over de betrokken jaren, in ecu worden vastgesteld, telkens in prijzen van het jaar waarin elk van die beschikkingen is gegeven, en dat deze bedragen worden geïndexeerd. Krachtens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro(8) worden verwijzingen in rechtsinstrumenten naar de ecu vervangen door verwijzingen naar de euro, tegen een koers van 1 EUR voor 1 ECU.

(10) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité landbouwstructuur en plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Uit het EOGFL, afdeling Oriëntatie, wordt steun in de vorm van technische bijstand toegekend voor de tussentijdse evaluatie en evaluatie achteraf voor de periode 1994-1999 met betrekking tot structuurmaatregelen van de Gemeenschap ter verbetering van de verwerking en de afzet van land- en bosbouwproducten in de lidstaten in het kader van doelstelling 5 a) (buiten de regio's van doelstelling 1 en doelstelling 6) en voor evaluatie achteraf voor de periode 1991-1993 met betrekking tot de hierboven bedoelde structuurmaatregelen van de Gemeenschap.

Artikel 2

De uit het EOGFL toegekende steun mag niet meer bedragen dan 50 % van de subsidiabele kosten van de verschillende evaluaties.

Subsidiabele uitgaven voor de in artikel 1 bedoelde evaluaties zijn uitsluitend bijkomende uitgaven, d.w.z. andere kosten dan van overheidsdiensten, waaronder de lonen voor ambtenaren van nationale en lokale overheden die worden ingezet voor administratie, toezicht en controle.

Artikel 3

Artikel 2 van de in bijgaande tabel (bijlage I) opgenomen beschikkingen van de Commissie wordt gewijzigd door toevoeging van de volgende alinea: "De evaluatie achteraf voor de periode 1991-1993, alsmede de tussentijdse evaluatie en de evaluatie achteraf voor de periode 1994-1999 komen in aanmerking voor een gemeenschappelijke actie.".

Artikel 4

De in artikel 3 van de in bijgaande tabel (bijlage I) opgenomen beschikkingen van de Commissie vermelde maximumbedragen worden vervangen door de in kolom J van diezelfde tabel vermelde bedragen.

In het kader van de wijziging van de betrokken financieringsplannen wordt de steun die uit het EOGFL (afdeling Oriëntatie) wordt toegekend voor de in artikel 1 van deze beschikking van de Commissie bedoelde evaluaties als een afzonderlijke post en als een totaalbedrag voor het jaar 1999 toegekend en opgeteld bij de indicatieve uitgaven voor de regio's buiten doelstellingen 1, 6 en 5 b).

Artikel 5

De financieringsplannen die gevoegd zijn bij de in de bijgaande tabel (bijlage I) genoemde beschikkingen van de Commissie worden vervangen door herziene plannen waarin rekening is gehouden met de wijzigingen op grond van deze beschikking. De lidstaten leggen deze herziene plannen uiterlijk één maand na de goedkeuring van deze beschikking voor aan de Commissie.

Artikel 6

Het in bijlage II bij deze beschikking opgenomen aanvullende punt met betrekking tot de evaluatie wordt opgenomen in de programmeringsdocumenten die zijn goedgekeurd en gewijzigd bij de in de bijgaande tabel (bijlage I) genoemde beschikkingen van de Commissie.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de volgende lidstaten: het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 4 november 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 374 van 31.12.1988, blz. 1.

(2) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 11.

(3) PB L 142 van 2.6.1997, blz. 22.

(4) PB L 91 van 6.4.1990, blz. 7.

(5) PB L 233 van 20.8.1998, blz. 32.

(6) PB L 170 van 3.7.1990, blz. 36.

(7) PB L 290 van 11.11.1994, blz. 4.

(8) PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1.

BIJLAGE I

Voor regio's buiten doelstelling 1 en doelstelling 6 goedgekeurde gecombineerde programmeringsdocumenten (GPD) en communautaire bestekken (CB) die worden gewijzigd door de opneming daarin van EOGFL-middelen voor evaluatie

Verordeningen (EEG) nr. 867/90 en (EG) nr. 951/97 van de Raad

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

EVALUATIE

- Periode waarop de evaluatie betrekking heeft

Evaluaties die onder dit programmeringsdocument vallen zijn:

- de evaluatie achteraf voor de programmeringsperiode 1991-1993,

- de tussentijdse evaluatie na het derde jaar van de uitvoering van het huidige programma, en

- de evaluatie achteraf voor de huidige programmeringsperiode.

- Aanwijzingen voor evaluatie

Afgezien van de voorwaarden die in het huidige programma zijn vastgesteld in het hoofdstuk betreffende de uitvoering van het programma, en met name in het punt betreffende de beginselen en de regels voor het toezicht, de tussentijdse evaluatie en de evaluatie achteraf, moeten de lidstaten bij hun evaluatie uitgaan van de aanwijzingen die zijn vastgesteld in document VI/3778/97, herz. 1, van de Commissie en de mogelijke verdere aanpassingen van deze aanwijzingen (zie document VI/8879/99).