Home

Richtlijn 1999/67/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende wijziging van Richtlijn 93/49/EEG tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen

Richtlijn 1999/67/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende wijziging van Richtlijn 93/49/EEG tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen

Richtlijn 1999/67/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende wijziging van Richtlijn 93/49/EEG tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen

Publicatieblad Nr. L 164 van 30/06/1999 blz. 0078 - 0078


RICHTLIJN 1999/67/EG VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 1999

houdende wijziging van Richtlijn 93/49/EEG tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen(1), en met name op artikel 20, lid 3,

(1) Overwegende dat bij Richtlijn 93/49/EEG van de Commissie(2) het schema als bedoeld in Richtlijn 91/682/EEG van de Raad(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 1999/9/EG(4), betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen alsmede van siergewassen, is vastgesteld, en met name de voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit (gezondheid, identiteit en zuiverheid met betrekking tot het geslacht of de soort of eventueel het ras, in geval van zaaigoed, de kiemcapaciteit), en het label of een ander document dat door de leverancier is opgesteld en dat de vereiste gegevens voor de officiële controle en voor de teler bevat;

(2) Overwegende dat Richtlijn 91/682/EEG per 1 juli 1999 wordt ingetrokken en door Richtlijn 98/56/EG wordt vervangen;

(3) Overwegende dat bepaalde voorwaarden die zijn vastgesteld bij Richtlijn 93/49/EEG in Richtlijn 98/56/EG zijn opgenomen, en dat andere voorwaarden zijn opgenomen in Richtlijn 1999/66/EG van de Commissie(5); dat de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 98/56/EG op bepaalde voorwaarden voor specifieke geslachten of soorten een schema mag vaststellen met aanvullende voorwaarden ten aanzien van de kwaliteitsvoorschriften waaraan teeltmateriaal moet voldoen wanneer het in de handel wordt gebracht; dat de Commissie daartoe momenteel werkt aan een herziening van Richtlijn 93/49/EEG, daarbij rekening houdend met de bovenbedoelde criteria; dat het dienstig is de achterhaalde bepalingen van Richtlijn 93/49/EEG te schrappen;

(4) Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal van siergewassen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 93/49/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende bepalingen worden per 1 juli 1999 geschrapt:

- artikel 1;

- artikel 2;

- artikel 3, leden 2, 3 en 4;

- artikel 4, leden 2, 3 en 4;

- artikel 5.

2. De volgende bepalingen worden per 31 december 1999 geschrapt:

- artikel 6.

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 juni 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16.

(2) PB L 250 van 7.10.1993, blz. 9.

(3) PB L 376 van 31.10.1991, blz. 21.

(4) PB L 5 van 9.1.1999, blz. 75.

(5) Zie bladzijde 76 van dit Publicatieblad.