Home

Richtlijn 1999/84/EG van de Commissie van 20 oktober 1999 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

Richtlijn 1999/84/EG van de Commissie van 20 oktober 1999 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

Richtlijn 1999/84/EG van de Commissie van 20 oktober 1999 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

Publicatieblad Nr. L 273 van 23/10/1999 blz. 0011 - 0011


RICHTLIJN 1999/84/EG VAN DE COMMISSIE

van 20 oktober 1999

houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/53/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 2, lid 1, onder h), eerste alinea,

Gelet op Richtlijn 92/76/EEG van de Commissie van 6 oktober 1992 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/100/EG(4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Verenigd Koninkrijk is bij Richtlijn 92/76/EEG van de Commissie, als gewijzigd, inzake het "Beet necrotic yellow vein virus" voorlopig als "beschermd gebied" erkend voor een periode die op 1 november 1999 verstrijkt.

(2) Uit de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte gegevens en de door het Voedsel- en Veterinair Bureau tijdens een in 1999 uitgevoerde missie verzamelde informatie blijkt dat de geldigheidsduur van de voorlopige erkenning van het in het Verenigd Koninkrijk voor "Beet necrotic yellow vein virus" beschermde gebied opnieuw voor een beperkte termijn moet worden verlengd om de bevoegde officiële instanties in het Verenigd Koninkrijk in staat te stellen de gegevens over de verspreiding van het "Beet necrotic yellow vein virus" te completeren en hun maatregelen voor de uitroeiing van dit schadelijke organisme in het gebied "East Anglia" in het Verenigd Koninkrijk af te ronden.

(3) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, eerste alinea, van Richtlijn 92/76/EEG, wordt de datum "1 november 1999" vervangen door "1 november 2001".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om met ingang van 1 november 1999 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie onverwijld de belangrijke bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 oktober 1999.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

(1) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 20.

(2) PB L 142 van 5.6.1999, blz. 29.

(3) PB L 305 van 21.10.1992, blz. 12.

(4) PB L 351 van 29.12.1998, blz. 35.