Home

Verordening (EG) nr. 890/1999 van de Commissie van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de voorlichtingsacties inzake de etikettering van rundvlees

Verordening (EG) nr. 890/1999 van de Commissie van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de voorlichtingsacties inzake de etikettering van rundvlees

Verordening (EG) nr. 890/1999 van de Commissie van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de voorlichtingsacties inzake de etikettering van rundvlees

Publicatieblad Nr. L 113 van 30/04/1999 blz. 0005 - 0006


VERORDENING (EG) Nr. 890/1999 VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1999

betreffende de organisatie van de voorlichtingsacties inzake de etikettering van rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2071/98 van de Raad van 28 september 1998 betreffende voorlichtingsacties inzake de etikettering van rundvlees(1), en met name op artikel 4,

(1) Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad van 21 april 1997 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten(2) een nieuwe etiketteringsregeling is ingesteld die tot doel heeft de consumenten extra garanties te bieden;

(2) Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 2071/98 is bepaald dat voorlichtingsacties die tot doel hebben de consument in kennis te stellen van de garanties die uit de etiketteringsregeling voor rundvlees voortvloeien, door de Gemeenschap kunnen worden gefinancierd;

(3) Overwegende dat de Commissie volgens de procedure van artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/98(4), de lijst opstelt van de lidstaten die de voorlichtingsacties wensen uit te voeren, en het voor de financiering van deze acties bestemde bedrag bepaalt;

(4) Overwegende dat voor de praktische tenuitvoerlegging van de geplande voorlichtingsacties uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de inhoud, de keuze en de uitvoering van de programma's nodig zijn; dat in deze uitvoeringsbepalingen rekening moet worden gehouden met de noodzaak overleg te plegen met de betrokken lidstaten; dat daartoe dient te worden bepaald dat de lidstaten de in aanmerking te nemen programma's aan de Commissie voorstellen, de controle op de uitvoering van de programma's uitoefenen en de desbetreffende betalingen verrichten;

(5) Overwegende dat het administratieve en financiële beheer van de contracten nu is geregeld bij Verordening (EG) nr. 481/1999 van de Commissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen voor het beheer van de programma's om de afzet van bepaalde landbouwproducten te bevorderen(5); dat in de onderhavige verordening dus geen desbetreffende voorschriften hoeven te worden opgenomen;

(6) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De lidstaten die de uitvoering overwegen van de voorlichtingsacties die tot doel hebben de consument in kennis te stellen van de garanties die uit de bij Verordening (EG) nr. 820/97 ingestelde communautaire etiketteringsregeling voor rundvlees voortvloeien, delen dit vóór 1 december van elk jaar, en de eerste maal vóór 1 mei 1999, aan de Commissie mede.

2. Volgens de procedure van artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en op basis van de overeenkomstig lid 1 ontvangen gegevens handelt de Commissie vóór het begin van elk jaar, en de eerste maal vóór 15 mei 1999, als volgt:

- zij stelt de lijst op van de lidstaten die haar de in lid 1 bedoelde mededeling hebben gedaan;

- zij verdeelt het voor de financiering van deze voorlichtingsacties en van de evaluatie ervan bestemde bedrag over deze lidstaten, daarbij rekening houdend met het verbruik en de productie van rundvlees in elke lidstaat.

3. Vóór het einde van elk jaar worden de begrotingsramingen waarop het voor de financiering van deze maatregel bestemde totaalbedrag is gebaseerd, aan een heronderzoek onderworpen. Voor de vaststelling van het voor de financiering van de volgende voorlichtingscampagne bestemde bedrag wordt met het resultaat van dit heronderzoek rekening gehouden.

Artikel 2

1. Met inachtneming van de communautaire voorschriften kiest de door elke lidstaat aangewezen instantie, na openstelling voor mededinging met behulp van alle passende middelen en op basis van de ingediende programma's, het bureau of orgaan dat met de uitvoering van de voorlichtingsacties zal worden belast. Binnen drie maanden na de opstelling van de lijst van de in artikel 1, lid 2, bedoelde lidstaten legt zij het voorlichtingsprogramma dat door het gekozen bureau of orgaan is voorgesteld, aan de Commissie voor, welk programma daarbij vergezeld gaat van een met redenen omkleed advies over de vraag of het in overeenstemming is met de in artikel 3 vastgestelde voorwaarden.

2. De Commissie onderzoekt de door de lidstaten ingediende programma's; voor de programma's die aan de in artikel 3 vastgestelde criteria voldoen, machtigt zij elke lidstaat om een contract te sluiten met het bureau of orgaan dat het in aanmerking genomen programma heeft opgesteld, na het Comité van beheer voor rundvlees daarvan in kennis te hebben gesteld.

3. De bevoegde instanties sluiten de contracten op basis van standaardcontracten die de Commissie hun ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 3

1. In een programma worden ten minste vermeld:

- een gedetailleerde beschrijving van de overwogen voorlichtingsacties, en de verwachte resultaten,

- voor elke actie, een duidelijke en gedetailleerde kostenraming,

- de aan te wenden middelen,

- de uitvoeringstermijnen en het tijdschema voor de verschillende acties; de acties moeten worden uitgevoerd binnen twaalf maanden na de datum van ondertekening van het contract,

- de derden die eventueel bij de uitvoering zullen worden betrokken.

2. Voor de in een programma opgenomen acties geldt het volgende:

- via deze acties wordt informatie verstrekt over de bij Verordening (EG) nr. 820/97 vastgestelde voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het communautaire etiketteringssysteem, en met name over de traceerbaarheid van het vlees en de door het desbetreffende controlesysteem geboden garanties,

- deze acties blijven niet tot het in een enkele lidstaat geldende systeem beperkt, maar behelzen het verstrekken van informatie over het etiketteringssysteem in zijn geheel, en met name over het communautaire karakter daarvan. Hiertoe hebben de verschillende voorbeelden van etikettering betrekking op verscheidene lidstaten,

- bij deze acties wordt niet naar handelsmerken verwezen,

- deze acties komen niet in de plaats van reeds lopende soortgelijke acties, maar kunnen eventueel wel een uitbreiding daarvan behelzen.

Artikel 4

Het bepaalde in Verordening (EG) nr. 481/1999 tot vaststelling van algmene uitvoeringsbepalingen voor het beheer van de programma's om de afzet van bepaalde landbouwproducten te bevorderen is van toepassing behoudens andersluidende bepalingen van de onderhavige verordening.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 april 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 265 van 30.9.1998, blz. 2.

(2) PB L 117 van 7.5.1997, blz. 1.

(3) PB L 148 van 28.6.1968, blz. 24.

(4) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 17.

(5) PB L 57 van 5.3.1999, blz. 8.