Home

Verordening (EG) nr. 959/1999 van de Commissie van 6 mei 1999 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor de productie van gehakt

Verordening (EG) nr. 959/1999 van de Commissie van 6 mei 1999 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor de productie van gehakt

Verordening (EG) nr. 959/1999 van de Commissie van 6 mei 1999 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor de productie van gehakt

Publicatieblad Nr. L 119 van 07/05/1999 blz. 0016 - 0020


VERORDENING (EG) Nr. 959/1999 VAN DE COMMISSIE

van 6 mei 1999

betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor de productie van gehakt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/98(2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat in verscheidene lidstaten door de toepassing van de interventiemaatregelen in de sector rundvlees voorraden zijn ontstaan; dat, om te voorkomen dat producten te lang opgeslagen moeten blijven, een deel van deze voorraden bij openbare inschrijving moet worden verkocht voor de productie van gehakt in de Gemeenschap;

Overwegende dat met het oog op een doeltreffend marktbeheer moet worden bepaald dat ook gehaktproducenten die overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen(3) zijn erkend, voor de verkoop van voorraden uit interventie in aanmerking komen;

Overwegende dat deze verkoop, op enige uitzonderingen na in verband met de bijzondere bestemming die aan de betrokken producten wordt gegeven, dient plaats te vinden met inachtneming van de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95(5), en met name van titel II en titel III;

Overwegende dat, met het oog op een regelmatige en uniforme inschrijvingsprocedure maatregelen moeten worden getroffen ter aanvulling van die welke zijn vastgesteld bij artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79;

Overwegende dat moet worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 wegens de administratieve moeilijkheden bij de toepassing van dit punt in de betrokken lidstaten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt overgegaan tot de verkoop van:

- ongeveer 1000 ton rundvlees zonder been, dat in het bezit is van het Ierse interventiebureau en dat op grond van artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68 bij interventie is overgenomen in de periode van januari 1998 tot en met januari 1999,

- ongeveer 900 ton rundvlees zonder been, dat in het bezit is van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk en dat op grond van artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68 bij interventie is overgenomen in de periode van januari 1998 tot en met januari 1999.

Nadere informatie over de hoeveelheden is opgenomen in bijlage I.

2. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, vindt de verkoop van de in lid 1 bedoelde producten plaats overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2173/79, in het bijzonder titel II en titel III daarvan.

Artikel 2

1. In afwijking van de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr. 2173/79, gelden de bepalingen en de bijlagen van deze verordening als bericht van openbare inschrijving.

De betrokken interventiebureaus stellen een bericht van inschrijving op waarin met name worden vermeld:

a) de te koop aangeboden hoeveelheden rundvlees

en

b) de termijn waarbinnen en de plaats waar de biedingen moeten worden ingediend.

2. Gegevens over de beschikbare hoeveelheden en de plaatsen waar de producten zijn opgeslagen, zijn voor de betrokken partijen te verkrijgen op de in bijlage II vermelde adressen. De interventiebureaus moeten het in lid 1 bedoelde bericht bovendien bekendmaken door het in hun hoofdkantoor aan te plakken, en mogen er ook op andere manieren bekendheid aan geven.

3. Voor ieder in bijlage I genoemd product geldt dat de interventiebureaus eerst het vlees verkopen dat het langst ligt opgeslagen. Met het oog op een beter voorraadbeheer kunnen de lidstaten, na de Commissie daarvan vooraf in kennis gesteld te hebben, besluiten slechts bepaalde koelhuizen of delen van koelhuizen in aanmerking te nemen voor de levering van het in het kader van deze verordening verkochte vlees.

4. Alleen biedingen die uiterlijk op 18 mei 1999 om 12.00 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus, worden in aanmerking genomen.

5. In afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 moet het bod bij het betrokken interventiebureau worden ingediend in een gesloten enveloppe, waarop het nummer van de betrokken verordening is vermeld. Deze enveloppe mag door het interventiebureau pas na afloop van de in lid 4 vermelde inschrijvingstermijn worden geopend.

6. In afwijking van artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 mag niet in de biedingen worden vermeld op welk koelhuis/welke koelhuizen ze betrekking hebben.

Artikel 3

1. De lidstaten delen de gegevens over de ontvangen biedingen uiterlijk op de werkdag na afloop van de termijn voor de indiening van de biedingen aan de Commissie mee.

2. Na onderzoek van de ontvangen biedingen wordt een minimumverkoopprijs vastgesteld voor elk product of wordt besloten dat de verkoop geen doorgang vindt.

Artikel 4

1. Een bieding is alleen geldig indien zij is ingediend door of voor rekening van een inrichting die overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Richtlijn 94/65/EG is erkend als producent van gehakt of bereidingen van gehakt. De lidstaten plegen zo nodig overleg over de toepassing van het bepaalde in dit lid.

2. Het bod moet vergezeld gaan van:

- de schriftelijke verbintenis van de inschrijver dat hij het vlees voor de productie van gehakt als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a) en b), van Richtlijn 94/65/EG volledig zal gebruiken binnen drie maanden na de datum waarop het verkoopcontract met het interventiebureau is gesloten,

- bijzonderheden m.b.t. de precieze locatie van de inrichting of de inrichtingen van de inschrijver waar het gehakt zal worden geproduceerd.

3. De in lid 1 bedoelde inschrijvers kunnen een gemachtigde schriftelijk opdracht geven om de door hen aangekochte producten in ontvangst te nemen. In dat geval dient de gemachtigde samen met de biedingen van de inschrijvers die hij vertegenwoordigt de bovenbedoelde schriftelijke machtiging over te leggen.

4. De in de voorgaande leden bedoelde kopers en gemachtigden voeren een boekhouding aan de hand waarvan de bestemming en het gebruik van de producten kunnen worden nagegaan en met name kan worden gecontroleerd of de aangekochte hoeveelheden product en de geproduceerde hoeveelheden gehakt corresponderen. Ten behoeve van administratieve controles zendt het interventiebureau waarbij de betrokken producten zijn opgeslagen in voorkomend geval een gewaarmerkt afschrift van het verkoopcontract naar de bevoegde instantie van de lidstaat waar het gehakt wordt geproduceerd.

Artikel 5

1. Het op grond van deze verordening aangekochte vlees moet binnen drie maanden na de sluiting van het verkoopcontract tot gehakt worden verwerkt.

2. Binnen vijf maanden na de sluiting van het verkoopcontract moet aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het gehakt wordt geproduceerd het schriftelijke bewijs worden geleverd dat aan de in lid 1 bedoelde eis is voldaan.

Artikel 6

De lidstaten stellen een regeling inzake fysieke controles en controles aan de hand van documenten in om ervoor te zorgen dat al het vlees tot gehakt wordt verwerkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 1.

Met het oog daarop moeten de verwerkers op elk moment met een adequate productieboekhouding de identiteit en het gebruik van het vlees kunnen aantonen.

Artikel 7

1. De in artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 12 EUR per 100 kg.

2. Vóór de overname van het vlees wordt bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het vlees tot gehakt wordt verwerkt, een zekerheid gesteld die moet garanderen dat de producten tot gehakt zullen worden verwerkt.

Het bedrag van deze zekerheid is gelijk aan het verschil tussen de geboden prijs per ton en 2700 EUR.

Verwerking van al het aangekochte vlees tot gehakt is een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie(6).

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 mei 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28.6.1968, blz. 24.

(2) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 17.

(3) PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10.

(4) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.

(5) PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.

(6) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

IRELAND

Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate Country Wexford Ireland Tel. (353 53) 634 00 Fax (353 53) 428 42

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency Kings House

33, Kings Road

Reading RG1 3BU Berkshire United Kingdom Tel. (01 189) 58 36 26 Fax (01 189) 56 67 50