Home

Verordening (EG) nr. 1228/1999 van de Commissie van 28 mei 1999 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de statistieken van verzekeringsdiensten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 1228/1999 van de Commissie van 28 mei 1999 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de statistieken van verzekeringsdiensten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 1228/1999 van de Commissie van 28 mei 1999 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de statistieken van verzekeringsdiensten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 154 van 19/06/1999 blz. 0091 - 0107


VERORDENING (EG) Nr. 1228/1999 VAN DE COMMISSIE

van 28 mei 1999

betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de statistieken van verzekeringsdiensten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 410/98(2), inzonderheid op artikel 12, onder ii), v) en vii),

(1) Overwegende dat bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 een gemeenschappelijk kader voor de opstelling van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, de prestaties en het concurrentievermogen van de verzekeringssector in de Gemeenschap is vastgesteld;

(2) Overwegende dat het noodzakelijk is te bepalen hoe vaak de meerjaarlijkse statistieken van de verzekeringsdiensten moeten worden opgesteld, wat het eerste referentiejaar voor de opstelling van de in bijlage 5 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 57/98 bedoelde resultaten moet zijn en hoe de resultaten voor de opstelling van de statistieken van de verzekeringsdiensten moeten worden ingedeeld;

(3) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De frequentie voor het verzamelen van meerjaarlijkse kenmerken, de indeling van de resultaten en het eerste referentiejaar voor de opstelling van de in de artikelen 4, 8 en 9 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 bedoelde resultaten worden vastgesteld in de reeksen gegevens in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

1. De lidstaten produceren deze reeksen voor de gegevens betreffende het referentiejaar 1999 en de daaropvolgende jaren voor de kenmerken uit lijst A in bijlage 5, sectie 4, onder 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 en voor de gegevens betreffende het referentiejaar 2003 en de daaropvolgende jaren voor de kenmerken uit lijst B in bijlage 5, sectie 4, onder 4, van dezelfde verordening.

2. Wanneer dit in overeenstemming is met de bestaande nationale praktijk passen de lidstaten deze definities ook toe voor de kenmerken uit lijst A voor de referentiejaren 1996, 1997 en 1998, en voor de kenmerken uit lijst B voor de referentiejaren 2000, 2001 en 2002.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 mei 1999.

Voor de Commissie

Yves-Thibault de SILGUY

Lid van de Commissie

(1) PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1.

(2) PB L 52 van 21.2.1998, blz. 1.

BIJLAGE

Reeksen

Overzichtstabel

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen opgenomen in bijlage 5, sectie 4, onder 3 en 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad inzake structurele bedrijfsstatistieken

Reeks 5A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen naar rechtsvorm opgenomen in bijlage 5, sectie 4, onder 3 en 4 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad inzake structurele bedrijfsstatistieken

Reeks 5B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen naar land van vestiging van de moederonderneming opgenomen in bijlage 5, sectie 4, onder 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad inzake structurele bedrijfsstatistieken

Reeks 5C

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse opgenomen in bijlage 5, sectie 4, onder 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad inzake structurele bedrijfsstatistieken

Reeks 5D

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen naar product opgenomen in bijlage 5, sectie 4, onder 3 en 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad inzake structurele bedrijfsstatistieken

Reeks 5E

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Jaarstatistiek ondernemingen, geografische verdeling opgenomen in bijlage 5, sectie 4, onder 3 en 4, van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad inzake structurele bedrijfsstatistieken

Reeks 5F

>RUIMTE VOOR DE TABEL>