Home

Verordening (EG) nr. 1235/1999 van de Commissie van 15 juni 1999 tot definitieve vaststelling voor het verkoopseizoen 1998/1999 van het van 1 september 1998 tot en met 31 maart 1999 geldende steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen

Verordening (EG) nr. 1235/1999 van de Commissie van 15 juni 1999 tot definitieve vaststelling voor het verkoopseizoen 1998/1999 van het van 1 september 1998 tot en met 31 maart 1999 geldende steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen

Verordening (EG) nr. 1235/1999 van de Commissie van 15 juni 1999 tot definitieve vaststelling voor het verkoopseizoen 1998/1999 van het van 1 september 1998 tot en met 31 maart 1999 geldende steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen

Publicatieblad Nr. L 149 van 16/06/1999 blz. 0028 - 0030


VERORDENING (EG) Nr. 1235/1999 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 1999

tot definitieve vaststelling voor het verkoopseizoen 1998/1999 van het van 1 september 1998 tot en met 31 maart 1999 geldende steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op punt 10 van Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1553/95 van de Raad(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1554/95 van de Raad van 29 juni 1995 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2169/81(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1419/98(3), en met name op artikel 5, lid 1,

(1) Overwegende dat de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1554/95 op gezette tijden tijdens het verkoopseizoen wordt vastgesteld;

(2) Overwegende dat de werkelijke productie van niet-geëgreneerde katoen en de verlaging van de streefprijs in elke lidstaat voor het verkoopseizoen 1998/1999 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1234/1999 van de Commissie(4);

(3) Overwegende dat in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1201/89 van de Commissie van 3 mei 1989 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1664/98(6), is bepaald dat voor elke periode waarvoor een wereldmarktprijs is vastgesteld, het steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen vóór 15 juli moet worden vastgesteld;

(4) Overwegende dat op grond van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro(7) verwijzingen naar de ECU in rechtsinstrumenten vanaf 1 januari 1999 worden vervangen door verwijzingen naar de euro, tegen een koers van 1 EUR voor 1 ECU;

(5) Overwegende dat daarom de steunbedragen voor het verkoopseizoen 1998/1999 definitief moeten worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De steunbedragen voor niet-geëgreneerde katoen die overeenstemmen met de wereldmarktprijzen als vastgesteld in de Verordeningen (EG) nr. 1865/98(8), (EG) nr. 1954/98(9), (EG) nr. 2010/98(10), (EG) nr. 2048/98(11), (EG) nr. 2087/98(12), (EG) nr. 2146/98(13), (EG) nr. 2195/98(14), (EG) nr. 2243/98(15), (EG) nr. 2302/98(16), (EG) nr. 2312/98(17), (EG) nr. 2372/98(18), (EG) nr. 2478/98(19), (EG) nr. 2571/98(20), (EG) nr. 2707/98(21), (EG) nr. 2859/98(22), (EG) nr. 85/1999(23), (EG) nr. 238/1999(24), (EG) nr. 262/1999(25), (EG) nr. 306/1999(26), (EG) nr. 355/1999(27), (EG) nr. 371/1999(28), (EG) nr. 396/1999(29), (EG) nr. 426/1999(30), (EG) nr. 474/1999(31) en (EG) nr. 687/1999(32) van de Commissie worden vermeld in de bijlage bij deze verordening en gelden definitief vanaf de datum van inwerkingtreding van de respectieve verordeningen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 30.6.1995, blz. 45.

(2) PB L 148 van 30.6.1995, blz. 48.

(3) PB L 190 van 4.7.1998, blz. 4.

(4) Zie bladzijde 26 van dit Publicatieblad.

(5) PB L 123 van 4.5.1989, blz. 23.

(6) PB L 211 van 29.7.1998, blz. 9.

(7) PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1.

(8) PB L 242 van 1.9.1998, blz. 3.

(9) PB L 253 van 15.9.1998, blz. 17.

(10) PB L 258 van 22.9.1998, blz. 20.

(11) PB L 263 van 26.9.1998, blz. 30.

(12) PB L 266 van 1.10.1998, blz. 22.

(13) PB L 270 van 7.10.1998, blz. 46.

(14) PB L 276 van 13.10.1998, blz. 5.

(15) PB L 281 van 17.10.1998, blz. 29.

(16) PB L 287 van 24.10.1998, blz. 23.

(17) PB L 288 van 27.10.1998, blz. 20.

(18) PB L 293 van 31.10.1998, blz. 75.

(19) PB L 308 van 18.11.1998, blz. 37.

(20) PB L 322 van 1.12.1998, blz. 8.

(21) PB L 340 van 16.12.1998, blz. 21.

(22) PB L 358 van 31.12.1998, blz. 77.

(23) PB L 8 van 14.1.1999, blz. 20.

(24) PB L 23 van 30.1.1999, blz. 50.

(25) PB L 30 van 4.2.1999, blz. 27.

(26) PB L 37 van 11.2.1999, blz. 23.

(27) PB L 44 van 18.2.1999, blz. 16.

(28) PB L 45 van 19.2.1999, blz. 37.

(29) PB L 48 van 24.2.1999, blz. 13.

(30) PB L 52 van 27.2.1999, blz. 9.

(31) PB L 56 van 4.3.1999, blz. 38.

(32) PB L 86 van 30.3.1999, blz. 13.

BIJLAGE

STEUN VOOR NIET-GEËGRENEERDE KATOEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>