Home

Verordening (EG) nr. 1471/1999 van de Commissie van 5 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 347/96 tot instelling van een systeem voor melding van het in het vrije verkeer brengen van zalm in de Europese Gemeenschap

Verordening (EG) nr. 1471/1999 van de Commissie van 5 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 347/96 tot instelling van een systeem voor melding van het in het vrije verkeer brengen van zalm in de Europese Gemeenschap

VERORDENING (EG) Nr. 1471/1999 VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 1999

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 347/96 tot instelling van een systeem voor melding van het in het vrije verkeer brengen van zalm in de Europese Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3318/94(2), en met name op artikel 30,

(1) Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EG) nr. 347/96(3) een systeem heeft ingesteld voor de snelle melding van de voorwaarden waaronder zalm wordt ingevoerd, wegens marktverstoringen en de toepassing van een tijdelijke bodemprijs;

(2) Overwegende dat na afloop van antidumping en antisubsidieonderzoek, bij Verordening (EG) nr. 772/1999 van de Raad(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1003/1999(5), voor de invoer van gekweekte Atlantische zalm van oorsprong uit Noorwegen definitieve antidumpingrechten, compenserende rechten en, voor elke aanbiedingsvorm van zalm, een werkelijke minimumprijs zijn vastgesteld en dat deze rechten niet gelden voor wilde Atlantische zalm van dezelfde GN-codes;

(3) Overwegende dat de rechten niet worden toegepast op gekweekte Atlantische zalm die wordt uitgevoerd door de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 772/1999 vermelde ondernemingen, omdat die ondernemingen prijsverbintenissen hebben aangeboden die de Commissie heeft aanvaard bij Besluit 97/634/EG(6), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 929/1999(7);

(4) Overwegende dat, met het oog op een nuttiger gebruik van de via het snelle meldingssysteem verstrekte informatie en ter wille van de controle van de verbintenissen en de antidumping- en antisubsidierechten, de gegevens over zalminvoer ook naar soort en naar aanbiedingsvorm en, in het geval van Noorwegen, naar uitvoerbedrijf moeten worden uitgesplitst, zodat Verordening (EG) nr. 347/96 moet worden gewijzigd;

(5) Overwegende dat de lijst van ondernemingen herhaaldelijk is gewijzigd als gevolg van overtredingen, intrekkingen of erkenning van nieuwe ondernemingen; dat dergelijke wijzigingen wellicht ook in de toekomst nog zullen voorkomen;

(6) Overwegende dat nu de technologie bestaat om computergegevens langs elektronische weg te verzenden en dat deze methode van gegevenstransmissie dan ook definitief moet worden ingevoerd en het formaat van het bericht moet worden vastgesteld; dat Verordening (EG) nr. 347/96 daartoe moet worden gewijzigd;

(7) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 347/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 1, lid 1, wordt de volgende derde zin toegevoegd: "Voor de lijst van Noorse ondernemingen waarvoor verbintenissen zijn aanvaard, als bepaald bij Verordening (EG) nr. 772/1999(8), worden ten aanzien van de in het vrije verkeer gebrachte goederen aanvullende gegevens verstrekt, namelijk de Taric-code en de aanvullende Taric-code, zoals aangegeven in de bijlage, zodat voor elke onderneming met een verbintenis de invoer, uitgesplitst naar aanbiedingsvorm, wordt meegedeeld.".

2. Artikel 1, lid 2, tweede zin, wordt vervangen door: "De mededeling wordt aan de Commissie toegezonden per elektronische post in de in bijlage II vastgestelde vorm.".

3. De bijlage worden vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 1999.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB L 388 van 31.12.1992, blz. 1.

(2) PB L 350 van 31.12.1994, blz. 15.

(3) PB L 49 van 28.2.1996, blz. 7.

(4) PB L 101 van 16.4.1999, blz. 1.

(5) PB L 123 van 13.5.1999, blz. 19.

(6) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 81.

(7) PB L 115 van 4.5.1999, blz. 13.

(8) PB L 101 van 16.4.1999, blz. 1.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

GN-CODE EN OMSCHRIJVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

FORMAAT VAN DE TABEL IN DE MEDEDELING

1. Formaat gegevens

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Formaat van het bericht

Het bestand is een tekstbestand dat bestaat uit vier types records:

- elk gegeven wordt van het volgende gescheiden door een kommapunt;

- elke lijn van het bericht wordt gevolgd door een "enter".

Het ziet er als volgt uit:

< TTL >0347

< RMS >C(3)

< RPP >DDMMJJJJ

< DAT >DDMMJJJJ; N(3); N(3); C(14); N(15); C(3); N(10)

< DAT >DDMMJJJJ; N(3); N(3); C(14); N(15); C(3); N(10)

< DAT >DDMMJJJJ; N(3); N(3); C(14); N(15); C(3); N(10)

...

3. Codes van de lidstaten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Codes voor de valuta

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

Aanvullende gegevens voor Noorse ondernemingen met een verbintenis

1. Gn-code en Taric-subcode voor aanbiedingsvormen van zalm (volgens Verordening (EG) nr. 772/1999)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Lijst van de ondernemingen met een verbintenis, en aanvullende Taric-code (volgens Verordening (EG) nr. 1003/1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 772/1999)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"