Home

Verordening (EG) nr. 1676/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1999/2000

Verordening (EG) nr. 1676/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1999/2000

Verordening (EG) nr. 1676/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1999/2000

Publicatieblad Nr. L 199 van 30/07/1999 blz. 0007 - 0007


VERORDENING (EG) Nr. 1676/1999 VAN DE RAAD

van 19 juli 1999

tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1999/2000

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1), inzonderheid op artikel 27, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie(2),

Gezien het advies van het Europees Parlement(3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij de vaststelling van de oriëntatieprijzen voor de verschillende soorten tafelwijn moet rekening worden gehouden met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft met name tot doel de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan de verbruikers te waarborgen;

(2) Om deze doelstellingen te bereiken, is het van het uiterste belang het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod niet te vergroten; daartoe moeten de oriëntatieprijzen voor het wijnoogstjaar 1999/2000 op hetzelfde peil als voor het vorige wijnoogstjaar worden vastgesteld;

(3) De oriëntatieprijzen moeten worden vastgesteld voor elke soort tafelwijn die representatief is voor de productie van de Gemeenschap, zoals omschreven in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 822/87,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het wijnoogstjaar 1999/2000 worden de oriëntatieprijzen voor tafelwijn als volgt vastgesteld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juli 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

K. HEMILÄ

(1) PB L 84 van 27.3.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1627/98 (PB L 210 van 28.7.1998, blz. 8).

(2) PB C 59 van 1.3.1999, blz. 12.

(3) PB C 219 van 30.7.1999.

(4) PB C 169 van 16.6.1999.