Home

Verordening (EG) nr. 2736/1999 van de Commissie van 21 december 1999 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector schapen- en geitenvlees in 2000

Verordening (EG) nr. 2736/1999 van de Commissie van 21 december 1999 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector schapen- en geitenvlees in 2000

Verordening (EG) nr. 2736/1999 van de Commissie van 21 december 1999 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector schapen- en geitenvlees in 2000

Publicatieblad Nr. L 328 van 22/12/1999 blz. 0052 - 0053


VERORDENING (EG) Nr. 2736/1999 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1999

houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector schapen- en geitenvlees in 2000

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1257/1999(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1600/92 moet per kalenderjaar worden vastgesteld voor hoeveel raszuivere fokschapen en raszuivere fokgeiten van oorsprong uit de Gemeenschap met het oog op de ontwikkeling van het productiepotentieel van de Azoren en Madeira steun wordt verleend.

(2) De bedragen van de bovengenoemde steun voor de voorziening van de Azoren en Madeira met raszuivere fokschapen en raszuivere fokgeiten van oorsprong uit de Gemeenschap dienen te worden vastgesteld. Dit dient te geschieden met inachtneming van met name de kosten voor de voorziening met producten van de communautaire markt en de factoren die het gevolg zijn van de geografische ligging van de Azoren en Madeira.

(3) De gemeenschappelijke bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met bepaalde landbouwproducten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1696/92 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2757/98(4). Met name ten aanzien van de geldigheidsduur van de steuncertificaten en ten aanzien van het bedrag van de door de marktdeelnemers als garantie voor de nakoming van hun verplichtingen te stellen zekerheden, moeten aanvullende, op de handelsgebruiken in de sector schapen- en geitenvlees afgestemde bepalingen worden vastgesteld.

(4) Met het oog op een goed administratief beheer van de voorzieningsregeling dient te worden bepaald wanneer de certificaataanvragen kunnen worden ingediend en moet in een bedenktijd voor de afgifte daarvan worden voorzien.

(5) Om het beheer van de steunregeling beter af te stemmen op de behoefte van de Azoren en Madeira, moeten de steunbedragen en de hoeveelheden waarop deze bedragen betrekking hebben, elk jaar op kalenderjaarbasis worden vastgesteld.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer "schapen en geiten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 1600/92 bedoelde steun voor levering van raszuivere fokschapen en raszuivere fokgeiten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira en het aantal daarvoor in aanmerking komende dieren worden in de bijlage vastgesteld.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 1696/92 is van toepassing, met uitzondering van artikel 4, lid 5.

Artikel 3

Portugal wijst de instantie aan die bevoegd is voor:

a) de afgifte van het in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1696/92 bedoelde steuncertificaat;

b) de betaling van de steun aan de betrokken marktdeelnemers.

Artikel 4

1. De certificaataanvragen worden uiterlijk op de vijfde werkdag van elke maand bij de bevoegde instantie ingediend.

Certificaataanvragen zijn slechts ontvankelijk wanneer:

a) zij betrekking hebben op een aantal dieren dat niet groter is dan het door Portugal vóór het begin van de termijn voor het indienen van de aanvragen gepubliceerde beschikbare maximumaantal;

b) binnen de termijn voor de indiening van de certificaataanvragen het bewijs wordt geleverd dat de betrokkene een zekerheid van 40 EUR per dier heeft gesteld.

2. De certificaten worden uiterlijk op de tiende werkdag van elke maand afgegeven.

Artikel 5

De steuncertificaten zijn geldig gedurende drie maanden.

Artikel 6

De in artikel 1 bedoelde steun wordt betaald voor de werkelijk geleverde hoeveelheden.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari tot en met 31 december 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 173 van 27.6.1992, blz. 1.

(2) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(3) PB L 179 van 1.7.1992, blz. 6.

(4) PB L 345 van 19.12.1998, blz. 36.

BIJLAGE

Deel 1: Steunbedrag per dier

Het steunbedrag is 380 EUR per stuk voor mannelijke dieren en 110 EUR per stuk voor vrouwelijke dieren.

Deel 2: Aantallen dieren

>RUIMTE VOOR DE TABEL>