Home

Verordening (EG) nr. 2747/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2000

Verordening (EG) nr. 2747/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2000

Verordening (EG) nr. 2747/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2000

Publicatieblad Nr. L 331 van 23/12/1999 blz. 0026 - 0027


VERORDENING (EG) Nr. 2747/1999 VAN DE RAAD

van 17 december 1999

tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2000

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1), met name op artikel 9, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat voor elk visseizoen en voor elk van de in bijlage II van die verordening genoemde producten of groepen producten een oriëntatieprijs wordt vastgesteld.

(2) Op grond van de thans beschikbare gegevens betreffende de prijzen voor de betrokken producten en op grond van de in artikel 9, lid 2, van genoemde verordening vermelde criteria is het dienstig deze prijzen voor het visseizoen 2000 naar gelang van de vissoort te verhogen, te handhaven of te verlagen.

(3) Voor de producten die onder deze verordening vallen begint het visserijjaar op 1 januari 2000; gezien de urgentie van de kwestie moet een uitzondering worden gemaakt wat betreft de periode van zes weken zoals genoemd in onderdeel I, 3, van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie in de bijlage bij het Verdrag van Amsterdam,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De oriëntatieprijzen voor de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde producten en de handelscategorieën waarop zij betrekking hebben worden voor het visseizoen dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 2000 vastgesteld in de bijlage van de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

K. HEMILÄ

(1) PB L 388 van 31.12.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3318/94 (PB L 350 van 31.12.1994, blz. 15).

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>