Home

Verordening (EG) nr. 2785/1999 van de Raad van 17 december 1999 houdende tijdelijke, gehele of gedeeltelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde visserijproducten (2000)

Verordening (EG) nr. 2785/1999 van de Raad van 17 december 1999 houdende tijdelijke, gehele of gedeeltelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde visserijproducten (2000)

Verordening (EG) nr. 2785/1999 van de Raad van 17 december 1999 houdende tijdelijke, gehele of gedeeltelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde visserijproducten (2000)

Publicatieblad Nr. L 336 van 29/12/1999 blz. 0001 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 2785/1999 VAN DE RAAD

van 17 december 1999

houdende tijdelijke, gehele of gedeeltelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde visserijproducten (2000)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De voorziening van de Gemeenschap met bepaalde visserijproducten hangt momenteel van de invoer uit derde landen af; het is in het belang van de Gemeenschap de douanerechten die op die producten van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te schorsen; om ervoor te zorgen dat de productie in de Gemeenschap van concurrerende producten niet in haar ontwikkeling wordt belemmerd, terwijl de verwerkende industrieën toch van de nodige grondstoffen worden voorzien, is het dienstig dat deze schorsingsmaatregelen slechts voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2000 worden genomen.

(2) Het is de taak van de Gemeenschap over de schorsing van deze autonome rechten een besluit te nemen.

(3) Gezien het economisch belang van deze verordening voor de Europese industrie en het feit dat zij uiterlijk op 1 januari 2000 van toepassing moet worden, dient gebruik te worden gemaakt van de urgentieprocedure bedoeld in punt I.3 van het aan het Verdrag van Amsterdam gehechte protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 januari tot en met 31 december 2000 worden de autonome rechten op de in bijlage vermelde producten geschorst tot de naast die producten vermelde percentages.

2. De in lid 1 bedoelde schorsingen zijn slechts op bedoelde producten van toepassing indien de prijs franco grens Gemeenschap, zoals vastgesteld door de lidstaten overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1) ten minste gelijk is aan de door de Gemeenschap vastgestelde of vast te stellen referentieprijs voor de betrokken producten of productcategorieën.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

K. HEMILÄ

(1) PB L 388 van 31.12.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1891/93 van 12.7.1993 (PB L 172 van 15.7.1993, blz. 1).

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>