Home

2000/63/EG: Beschikking van de Commissie van 18 januari 2000 tot wijziging van Beschikking 96/627/EG houdende uitvoering van artikel 2 van Richtlijn 77/311/EEG van de Raad wat het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3546) (Voor de EER relevante tekst)

2000/63/EG: Beschikking van de Commissie van 18 januari 2000 tot wijziging van Beschikking 96/627/EG houdende uitvoering van artikel 2 van Richtlijn 77/311/EEG van de Raad wat het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3546) (Voor de EER relevante tekst)

2000/63/EG: Beschikking van de Commissie van 18 januari 2000 tot wijziging van Beschikking 96/627/EG houdende uitvoering van artikel 2 van Richtlijn 77/311/EEG van de Raad wat het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3546) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 022 van 27/01/2000 blz. 0066 - 0066


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2000

tot wijziging van Beschikking 96/627/EG houdende uitvoering van artikel 2 van Richtlijn 77/311/EEG van de Raad wat het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen betreft

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3546)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/63/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/311/EEG van de Raad van 29 maart 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad(2), en met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor nagenoeg alle trekkers zonder cabine is het technisch onmogelijk om de einddatum van de bij Beschikking 96/627/EG van de Commissie(3), vastgestelde overgangsperiode te respecteren. Voor die voertuigen dient derhalve die einddatum op een later tijdstip te worden gesteld.

(2) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen betreffende de opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector landbouw- en bosbouwtrekkers,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 1 van Beschikking 96/627/EG komt als volgt te luiden:

"Artikel 1

De in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 77/311/EEG bedoelde overgangsperiode verstrijkt op:

- 1 oktober 2001 voor alle nieuwe trekkertypes;

- 1 oktober 2003 voor alle nieuwe trekkers.".

Artikel 2

De lidstaten stellen de nodige maatregelen vast om uiterlijk op 30 september 2001 aan deze beschikking te voldoen. Zij stellen de Commissie onverwijld daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2000.

Voor de Commissie

Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 105 van 28.4.1977, blz. 1.

(2) PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24.

(3) PB L 282 van 1.11.1996, blz. 72.