Home

2000/103/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1999 tot wijziging van Beschikking 1999/354/EG inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven die door sommige lidstaten in 1999 zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4847)

2000/103/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1999 tot wijziging van Beschikking 1999/354/EG inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven die door sommige lidstaten in 1999 zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4847)

2000/103/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1999 tot wijziging van Beschikking 1999/354/EG inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven die door sommige lidstaten in 1999 zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4847)

Publicatieblad Nr. L 029 van 04/02/2000 blz. 0033 - 0035


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1999

tot wijziging van Beschikking 1999/354/EG inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven die door sommige lidstaten in 1999 zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4847)

(2000/103/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 95/527/EG van de Raad van 8 december 1995 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in sommige uitgaven van de lidstaten voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controleregeling(1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij de goedkeuring van Beschikking 1999/354/EG van de Commissie van 20 mei 1999 inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven die door sommige lidstaten in 1999 zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen(2), gewijzigd bij Beschikking 2000/102/EG(3), waren onvoldoende begrotingsmiddelen beschikbaar om voor alle in aanmerking komende uitgaven de maximale financiële bijdrage van de Gemeenschap toe te kennen.

(2) Doordat meer begrotingsmiddelen zijn toegewezen, kan voortaan voor een aantal in aanmerking komende uitgaven een hogere financiële bijdrage worden verleend.

(3) In Beschikking 1999/354/EG zijn de aanvragen van Frankrijk en Ierland voor een financiële bijdrage niet in aanmerking genomen omdat ze niet binnen de vastgestelde termijn aan de Commissie zijn toegezonden. Continuïteit in de toezicht- en controleactiviteiten in de ICES-gebieden VI, VII en VIII vergt van Frankrijk en Ierland echter bepaalde uitgaven die buiten verhouding staan tot hun middelen. Zonder financiële bijdrage zou de financiering van de in 1999 geplande investeringen in gevaar komen en zouden de doelstellingen inzake toezicht en controle niet kunnen worden bereikt. Derhalve is het gerechtvaardigd om bij wijze van uitzondering nog in 1999 te voorzien in een financiële bijdrage in de belangrijkste uitgaven van Frankrijk en Ierland.

(4) Griekenland heeft over zijn aanvraag tot financiële bijdrage in de in artikel 2 van Beschikking 95/527/EG bedoelde en voor 1999 geplande uitgaven nadere gegevens verstrekt, die van invloed zijn op het niveau van de uitgaven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de zin van Beschikking 95/527/EG.

(5) Beschikking 1999/354/EG moet derhalve worden gewijzigd;

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 1999/354/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, eerste zin, wordt het bedrag van 108378475 EUR vervangen door 113744098 EUR.

2. In artikel 1, tweede zin, wordt het bedrag van 33833388 EUR vervangen door 35570045 EUR.

3. In artikel 2, lid 1, tweede zin, wordt het bedrag van 11024266 EUR vervangen door 11424166 EUR.

4. In artikel 2, lid 2, eerste zin, wordt het bedrag van 2500 EUR vervangen door 2800 EUR.

5. In artikel 2, lid 2, tweede zin, wordt het bedrag van 2500 EUR vervangen door 2800 EUR.

6. In artikel 2, lid 2, derde zin, wordt het bedrag van 3250 EUR vervangen door 3400 EUR.

7. In artikel 2, lid 2, laatste zin, wordt het bedrag van 6750000 EUR vervangen door 7500000 EUR.

8. Na artikel 2 wordt het volgende artikel 2 bis ingevoegd:

"Artikel 2 bis

De voor 1999 geplande investeringsuitgaven van Ierland ten belope van 13693872 EUR komen in aanmerking voor een financiële bijdrage in de zin van artikel 3, lid 3, van Beschikking 95/527/EG. De financiële bijdrage van de Gemeenschap zal 65 % bedragen. De financiële bijdrage wordt evenwel slechts toegekend tot een bedrag van maximaal 2600000 EUR."

9. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze beschikking.

10. Bijlage II wordt vervangen door bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 22 december 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 301 van 14.12.1995, blz. 30. Beschikking gerectificeerd in PB L 302 van 15.12.1995, blz. 45.

(2) PB L 137 van 1.6.1999, blz. 41.

(3) Zie bladzijde 30 van dit Publicatieblad.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>