Home

2000/257/EG: Beschikking van de Raad van 20 maart 2000 betreffende de steun die RIBS SpA conform het bepaalde in de nationale wet nr. 700 van 19 december 1983 betreffende de sanering van de suikerbietensector in Italië heeft verleend

2000/257/EG: Beschikking van de Raad van 20 maart 2000 betreffende de steun die RIBS SpA conform het bepaalde in de nationale wet nr. 700 van 19 december 1983 betreffende de sanering van de suikerbietensector in Italië heeft verleend

2000/257/EG: Beschikking van de Raad van 20 maart 2000 betreffende de steun die RIBS SpA conform het bepaalde in de nationale wet nr. 700 van 19 december 1983 betreffende de sanering van de suikerbietensector in Italië heeft verleend

Publicatieblad Nr. L 079 van 30/03/2000 blz. 0038 - 0039


Beschikking van de Raad

van 20 maart 2000

betreffende de steun die RIBS SpA conform het bepaalde in de nationale wet nr. 700 van 19 december 1983 betreffende de sanering van de suikerbietensector in Italië heeft verleend

(2000/257/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 88, lid 2, derde alinea,

Gezien het verzoek van de regering van de Republiek Italië van 4 januari 2000,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector suiker(1) is het geoorloofd: i) aanpassingssteun toe te kennen aan suikerbietentelers en in voorkomend geval aan suikerfabrikanten; ii) die steun aan te passen voorzover dat wegens de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de herstructureringsplannen voor de suikersector in Italië vereist is.

(2) Bij nationale wet nr. 700 van 19 december 1983 betreffende bepalingen voor de sanering van de suikerbietensector heeft Italië de publieke financieringsmaatschappij RIBS SpA (hierna RIBS) opgericht voor de verlening van overheidssteun in verband met de herstructureringsplannen, hoofdzakelijk in de vorm van kapitaalkrediet aan suikerfabrikanten.

(3) Italië heeft uit hoofde van artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 en de latere wijzigingen daarvan, twee algemene plannen opgesteld voor de herstructurering en de omschakeling van de suikerbietensector in de periode 1984/1985-1995/1996, welke door de Commissie zijn goedgekeurd in de besluiten waarvan zij kennis heeft gegeven in haar brieven SG(84) D/6750 van 23 mei 1984 en SG(91) D/11490 van 20 juni 1991.

(4) Uit hoofde van de algemene herstructureringsplannen, heeft de Republiek Italië een aantal specifieke steunmaatregelen genomen ten aanzien van bepaalde ondernemingen, die door de Commissie zijn goedgekeurd en hebben bijgedragen tot een ingrijpende en reële herstructurering van de sector.

(5) Voorts zijn er ook bepaalde steunmaatregelen genomen die niet zijn aangemeld in de zin van artikel 88, lid 3, van het Verdrag.

(6) De Commissie heeft de inbreukprocedure inzake de steunverleningen van RIBS aan de vestigingen in Celano (Nusam SpA en Sadam Abruzzo SpA) en Castiglion Fiorentino (Sadam Castiglionese SpA), afgerond met een deels negatieve beschikking van 11 mei 1999 (C(1999) 1363), waartegen de Italiaanse regering bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in beroep is gegaan.

(7) De Commissie heeft een inbreukprocedure ingesteld betreffende de steunverlening aan de vestiging in Ostellato (vennootschap Coprob), waarvan zij kennis heeft gegeven in haar brief SG(96) D/1257 van 11 januari 1996.

(8) De Italiaanse regering heeft in augustus 1999 de volgende gevallen aangemeld: a) specifiek plan Ponteco, b) specifiek plan Comagri, c) herschikking lening Coprob, d) herschikking lening Sadam-Seci, e) herschikking lening ISI.

(9) Voorts heeft de Italiaanse regering de Commissie op de hoogte gebracht van het specifiek plan SPAI SpA betreffende de conservensector, dat op 25 maart 1992 werd goedgekeurd overeenkomstig het algemene sanerings- en omschakelingsplan voor de suikerbietensector voor de periode 1991/1996 op grond waarvan agro-alimentaire activiteiten gefinancierd mochten worden in gebieden waar suikerfabrieken gesloten moesten worden; het specifiek plan SPAI SpA werd vervolgens ingetrokken op 11 oktober 1994.

(10) De in de overwegingen 6, 7 en 8 vermelde steunmaatregelen zijn in hun doelstellingen en resultaten in grote lijnen vergelijkbaar met die welke al eerder werden uitgevoerd uit hoofde van door de Commissie goedgekeurde algemene herstructureringsplannen; die steunmaatregelen zijn nodig om de herstructurering van de sector te voltooien: worden ze niet goedgekeurd, dan komt de sanering van de sector in het gedrang en komt het economisch evenwicht van duizenden kleine landbouwbedrijven in de verschillende gebieden waar suikerbieten worden geteeld, onder druk te staan.

(11) Het totale steunbedrag dat in de periode 1984-1992 aan de in de overwegingen 6, 7 en 8 vermelde suikerproducerende ondernemingen is uitgekeerd, beloopt 66,9 miljoen EUR, met een impact die gemiddeld per jaar neerkomt op ongeveer 0,5 % van de interventieprijs voor suiker; de gevolgen voor de concurrentie en het intracommunautaire handelsverkeer zijn niet significant.

(12) De steun gaat naar vrijwel alle industriële groepen die in de sector actief zijn, bij een oppervlakte cultuurgrond van ongeveer 265000 ha en ongeveer 65000 landbouwbedrijven in de productiegebieden van suikerbieten.

(13) De SpA SPAI is momenteel in liquidatie en RIBS is betrokken bij de liquidatieprocedure.

(14) Er bestaan bijgevolg uitzonderlijke omstandigheden waardoor de door de Italiaanse regering verleende steun, op de in deze beschikking genoemde voorwaarden, als verenigbaar met de interne markt beschouwd kan worden,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De volgende steunmaatregelen van de publieke financieringsmaatschappij (RIBS SpA), worden als verenigbaar met de interne markt beschouwd:

- specifiek plan Ponteco van 19 december 1989 met een brutosubsidie-equivalent van 5297000 EUR;

- specifiek plan Comagri van 21 september 1990 met een brutosubsidie-equivalent van 15920000 EUR;

- herschikking lening Coprob van 25 maart 1992 met een brutosubsidie-equivalent van 2286000 EUR;

- herschikking lening Sadam-Seci van 25 maart 1992 met een brutosubsidie-equivalent van 376000 EUR;

- herschikking lening ISI van 2 augustus 1991 met een brutosubsidie-equivalent van 20370000 EUR;

- steun aan Coprob van 28 juni 1990 ten aanzien waarvan een inbreukprocedure loopt, met een brutosubsidie-equivalent van 847000 EUR.

2. Als verenigbaar met de interne markt wordt ook beschouwd de steun van RIBS SpA aan SPAI SpA van 25 maart 1992 met een brutosubsidie-equivalent van 8567000 EUR.

3. De Italiaanse regering wordt gemachtigd de begunstigden van de steun ten aanzien waarvan de deels negatieve beschikking van 11 mei 1999 (C(1999) 1363) is genomen een steunbedrag toe te kennen dat gelijk is aan de bedragen die door hen terugbetaald moeten worden.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse republiek.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Capoulas Santos

(1) PB L 177 van 1.7.1981, blz. 4. Verordening ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr. 2038/1999 (PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1).