Home

2000/367/EG: Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1001) (Voor de EER relevante tekst)

2000/367/EG: Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1001) (Voor de EER relevante tekst)

2000/367/EG: Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1001) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 133 van 06/06/2000 blz. 0026 - 0032


Beschikking van de Commissie

van 3 mei 2000

ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1001)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/367/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten(1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG(2), inzonderheid op de artikelen 3, 6 en 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 3, leden 2 en 3, van Richtlijn 89/106/EEG is bepaald dat, teneinde rekening te houden met verschillen ten aanzien van beschermingsniveaus voor bouwwerken, die mogelijkerwijs op nationaal, regionaal of lokaal vlak bestaan, voor ieder fundamenteel voorschrift klassen in de basisdocumenten kunnen worden vastgesteld. Deze documenten zijn in de vorm van een "mededeling van de Commissie betreffende de basisdocumenten van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad(3)" gepubliceerd.

(2) In punt 4.2.1 van basisdocument nr. 2 wordt de noodzaak voor verschillende niveaus van het fundamentele voorschrift "brandveiligheid" gemotiveerd op grond van het type, het gebruik en de plaats van de bouwwerken, de indeling ervan en de beschikbaarheid van noodvoorzieningen.

(3) In punt 2.2 van basisdocument nr. 2 wordt een aantal onderling samenhangende maatregelen opgesomd in verband met de naleving van het fundamentele voorschrift "brandveiligheid", die tezamen tot de vaststelling van een brandveiligheidsstrategie bijdragen, welke in de lidstaten op verschillende wijze kan worden ontwikkeld.

(4) In punt 4.3.1.3 van basisdocument nr. 2 wordt één van deze in de lidstaten bestaande maatregelen genoemd, die betrekking heeft op de brandveiligheidsprestaties van voor de bouw bestemde producten en/of delen van bouwwerken.

(5) Teneinde het mogelijk te maken de brandveiligheidsprestaties van voor de bouw bestemde producten en bouwwerken of delen daarvan te beoordelen, bestaat de geharmoniseerde oplossing in een in basisdocument nr. 2 opgenomen systeem van brandprestatieklassen.

(6) Dit systeem van klassen is bij een tot de Europese normaliseringsorganisaties CEN en Cenelec gericht mandaat van de Commissie aangepast aan de technische vooruitgang.

(7) Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Richtlijn 89/106/EEG leggen de lidstaten de prestatieniveaus waaraan op hun grondgebied moet worden voldaan, uitsluitend in het kader van de op communautair niveau aangenomen indelingen en uitsluitend met gebruik van alle, enige of één klasse(n) vast.

(8) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Gemeenschap aangenomen indelingssysteem voor het gedrag bij brand van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan is beschreven in de bijlage.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2000.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.

(2) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.

(3) PB C 62 van 28.2.1994, blz. 1.

BIJLAGE

DEFINITIES, PROEVEN EN BRANDPRESTATIECRITERIA

De relevante definities, proeven en brandprestatiecriteria worden volledig beschreven in of zijn gebaseerd op de Europese normen, wanneer in deze bijlage wordt verwezen.

SYMBOLEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Nota's

1. De volgende indelingen worden uitgedrukt in minuten tenzij anders vermeld.

2. De Europese normen EN 13501-2, EN 13501-3 (Classificatie) en EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurocodes) waarnaar in deze beslissing wordt verwezen zullen onderworpen zijn aan dezelfde in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG beschreven veiligheidsprocedures.

INDELING

1. Dragende elementen zonder brandcompartimenteringsfunctie

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Dragende elementen met een brandcompartimenteringsfunctie

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Producten en systemen voor de bescherming van dragende elementen of delen van bouwwerken

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Niet-dragende elementen of delen van bouwwerken en producten daarvoor

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

5. Producten voor gebruik in ventilatiesystemen (met uitzondering van rook- en warmteafvoersystemen)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

6. Producten voor gebruik binnen installaties

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>