Home

2000/412/EG: Beschikking van de Commissie van 15 juni 2000 houdende principiële erkenning dat het voor grondig onderzoek ingediende dossier met het oog op eventuele opneming van IKF 916 (cyazofamide) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig is (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1547)

2000/412/EG: Beschikking van de Commissie van 15 juni 2000 houdende principiële erkenning dat het voor grondig onderzoek ingediende dossier met het oog op eventuele opneming van IKF 916 (cyazofamide) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig is (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1547)

2000/412/EG: Beschikking van de Commissie van 15 juni 2000 houdende principiële erkenning dat het voor grondig onderzoek ingediende dossier met het oog op eventuele opneming van IKF 916 (cyazofamide) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig is (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1547)

Publicatieblad Nr. L 155 van 28/06/2000 blz. 0062 - 0062


Beschikking van de Commissie

van 15 juni 2000

houdende principiële erkenning dat het voor grondig onderzoek ingediende dossier met het oog op eventuele opneming van IKF 916 (cyazofamide) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig is

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1547)

(2000/412/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/80/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 91/414/EEG, hierna "de richtlijn" te noemen, voorziet in de opstelling van een communautaire lijst van werkzame stoffen die mogen worden gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen.

(2) Ishira Sangyo Kaisha Ltd heeft op 16 december 1999 een dossier betreffende de werkzame stof IKF 916 (cyazofamide) bij de Franse autoriteiten ingediend.

(3) Deze autoriteiten hebben de Commissie de resultaten meegedeeld van een eerste onderzoek naar de volledigheid van het betrokken dossier ten aanzien van de gegevens en informatie als bedoeld in bijlage II en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, in bijlage III bij de richtlijn. De aanvrager heeft het dossier vervolgens overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de richtlijn aan de Commissie en aan de andere lidstaten gezonden.

(4) Het dossier betreffende IKF 916 (cyazofamide) is op 20 maart 2000 aan het Permanent Plantenziektekundig Comité voorgelegd.

(5) Op grond van artikel 6, lid 3, van de richtlijn moet op het niveau van de Gemeenschap voor elk dossier worden bevestigd dat in beginsel is voldaan aan de in bijlage II en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, aan de in bijlage III bij de richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.

(6) Deze bevestiging is nodig om het grondige onderzoek van het dossier te kunnen uitvoeren en om het voor de lidstaten mogelijk te maken gewasbeschermingsmiddelen met deze werkzame stof voorlopig toe te laten met inachtneming van de in artikel 8, lid 1, van de richtlijn gestelde voorwaarden, en met name de voorwaarde dat de werkzame stof en het gewasbeschermingsmiddel worden onderworpen aan een grondige beoordeling in het licht van de voorschriften van de richtlijn.

(7) Dit sluit niet uit dat de aanvrager kan worden verzocht verdere gegevens of informatie te verstrekken om bepaalde punten in het dossier te verduidelijken. Een eventueel verzoek van de rapporterende lidstaat om nadere gegevens ter verduidelijking van het dossier is niet van invloed op de termijn voor de indiening van het in de negende overweging bedoelde verslag.

(8) Tussen de lidstaten en de Commissie is overeengekomen dat Frankrijk ook het grondige onderzoek van het dossier betreffende IKF 916 (cyazofamide) zal verrichten.

(9) Frankrijk zal de conclusies van zijn onderzoek - vergezeld van eventuele aanbevelingen met betrekking tot de vraag of de betrokken werkzame stof al dan niet moet worden opgenomen, en welke voorwaarden eventueel aan die opneming moeten worden verbonden - zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één jaar na de bekendmaking van deze beschikking in een verslag aan de Commissie meedelen.

(10) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het onderstaande dossier voldoet, rekening houdend met de voorgestelde toepassingen, in principe aan de in bijlage II en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, aan de in bijlage III bij de richtlijn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie:

het dossier dat Ishira Sangyo Kaisha Ltd bij de Commissie en de lidstaten heeft ingediend met het oog op opneming van IKF 916 (cyazofamide) als werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG en dat op 20 maart 2000 is voorgelegd aan het Permanent Plantenziektekundig Comité.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 juni 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(2) PB L 210 van 10.8.1999, blz. 13.